ஆடு

ஒடிச்சுப்போட்டஇலையைத்தின்னு
ஊத்திவச்சகழனிகுடிச்சு
ஒங்கபின்னேசுத்திவந்தஆடுங்க–நாங்க
உண்மையிலேநம்பிவந்தோம்பாருங்க
கெடயைப்போட்டுவயல்வெளியிலே
புளுக்கைசிறுநீர்எருவாமாத்தி
விடிஞ்சதுமேதண்ணிகாட்டிவிட்டீங்க–எங்களை
விரட்டிநல்லாபுல்வெளியிலேவிட்டீங்க
ஆத்துஓரம்காட்டுஓரம்
அருகிருக்கும்செடியின்ஓரம்
மாத்திமாத்திமேயவிட்டீங்கஎங்களை–நாங்க
மறக்கமாட்டோம்உயிருள்ளவரைஉங்களை
நம்பிவந்தஎங்களுக்கு
நல்லதையேசெய்தநீங்க
அன்புகாட்டத்தவறினதுஎன்னங்க–கழுத்தை
அறுத்துயெங்கள்உயிர்பறிப்பதுஎன்னங்க
காலுநாலைக்கட்டிப்போட்டு
கழுத்தறுத்தபோதுமுங்கள்
கருணையைத்தான்நினைச்சிருப்போம்அய்யாவே–நாங்க
கதறுவதுஉங்கநினைப்பிலேமெய்யாவே
காந்திபுத்தர்மகாவீரர்
கருணைராமலிங்கஅடிகள்
சாந்திமார்க்கம்சத்தியத்தைச்சொன்னீங்க–எங்களைச்
சந்தைக்கடையில்கழுத்தறுத்துக்கொன்றீங்க.
உலகத்திற்கேசாமாதானம்
ஒற்றுமையோடிஹிம்சைகூறி
கலகமின்றிகொலைதடுத்ததுநீங்கதான்–எங்களை
கழுத்தறுத்துபோடுறதும்நீங்கதான்.
காட்டில்வாழும்மிருகங்களும்
ஓடிஒளிந்துபிழைக்குதுங்க
வீட்டில்உங்ககூடவாழ்ந்தோம்நாங்களே
வெட்டிப்பலிகொடுபபதுவோநீங்களே
Back to Top