எல்லைதாண்ட ஆசை தூண்டுது

அவன்:- கட்டழகேதென்றலுன்னைத்தொட்டுவிட்டதா– அந்த
காமன்மலர்அம்புவந்துபட்டுவிட்டதா?
பேதையேநீபோதைமீறிஏங்குவதென்ன– அங்கே
பேதலித்தநெஞ்சுகதைகூறுவதென்ன
அவள்:- ஆணழகில்நான்மயங்கஅச்சம்வந்தது– அதை
அடைந்துவிடதுணிந்தபோதுநாணம்வந்தது
தேன்ததும்பிஇன்பமிங்கேபொங்கிநிற்குது– இதன்
தேவைதன்னைதேவன்கூடஅறியவில்லையே
அவன்:- அல்லிமலர்வெண்மதிமேல்ஆசைவைக்குது– அந்த
ஆதவன்மேல்தாமரையும்பாசம்வைக்குது
பூத்தமலர்வண்டுக்காககாத்திருக்குது– இது
புதுக்கதையாபழங்கதையாமுடிவுஇல்லையா
அவள்:- கட்டுப்பாடுதடுக்குதுமனம்கலங்கிநிற்குது– என்னைக்
காவல்மீறிஎல்லைதாண்டஆசைதூண்டுது
இச்சையெந்தன்லெட்சியத்தைஇடித்துநொறுக்குது– மனது
இருக்கிறதாசாகிறதாஎனத்தவிக்குது.
அவன்:- பகலிரவும்சேர்ந்தொருநாள்ஆனதில்லையா– நல்ல
பாலும்தேனும்கலந்துசுவைசேர்த்ததில்லையா
ஆவதென்னபோவதென்னமுடிவுகாண்கிறேன்– உணர்ச்சி
அணையுடைத்துபெருக்கெடுக்குதுதயக்கமேனடி.
Back to Top