எழிற்கோலம் முனிவரையும் தட்டும்

சித்தாடைகட்டிவந்தசிட்டு– அவள்
சீனாவிலேயேநெய்துவந்தபட்டு!
வித்தாரம்காட்டுகிறமொட்டு-அவள்
மோகினிக்குத்தங்கை;தேன் வட்டு!
கட்டானசிலையொத்தமேனி– அவள்
காமனுக்குஊற்றுதரும்கேணி!
சுட்டாலும்சுடர்வீசும்சங்கம்-வளர்
ஜோதிவடிவானதிவள்அங்கம்!
துள்ளுவதில்இவள்கண்ணோமீனு-தூரத்
தோற்றத்தில்இவள்சாயல்மானு!
சொல்வதென்னஇவள்முகமோபானு-வாய்
சொல்வடித்தால் கள்வடியும்தேனு!
கண்ணிரண்டும்கண்டவரைக்கட்டும்-அது
காரிகையின்பூரிப்பினால்கிட்டும்!
எண்ணிரண்டுவயதினையேஎட்டும்-அவள்
எழிற்கோலம்முனிவரையும்தட்டும்!
Back to Top