கன்னம் சிவந்தது

தோழி:- கன்னம்சிவந்ததுஏனடியோ– அதில்
கதைபடித்ததுயாரடியோ!
முன்னம்நடந்ததுஎன்னடியோ– அதை
மூடிமறைப்பதேன்சொல்லடியோ!
அவள்:- கண்ணிலேநெஞ்சிலேவாழ்பவரை– நான்
காட்டமுடியுமோசொல்லடியோ!
என்னிலேஒன்றாய்ச்சேர்ந்தவரை– நான்
எப்படிச்சொல்லுவேன்கூறடியோ!
தோழி:- நாணம்கூச்சம்போனதெங்கே– அந்த
நாயகன்செய்ததும்எதுஅங்கே
பாணம்மன்மதன்போட்டதெப்போ– நாங்கள்
பார்க்கவில்லையேஏதுதப்போ!
அவள்:- தப்புதாளம்ஏதுமில்லை– இதில்
சந்திரம்மந்திரம்தூதுமில்லை!
ஒப்பியஅத்தானைஎண்ணியெண்ணி– மெத்தை
உரசக்கன்னம்சிவந்ததடி!
தோழி:- தந்தைதாயைமறந்தனையோ– உந்தன்
தனயன்தங்கைஅறிந்திலையோ!
சிந்தைதடுமாறிகனவில்கள்வனை
அவள்:- உருவம்தந்ததும்உணர்வுதந்ததும்
பருவம்தந்ததும்இறைவனடி!
உன்னையும்அண்ணன்அப்பாஅம்மா
உற்றார்கேட்டாகாதல்வரும்!
Back to Top