கருப்பும்-வெறுப்பும்

காக்கையொடுகுயிலினமும்யானை மற்றும்
கருப்பாடு கருங்குரங்கு கரடி தானும்
பார்க்கும்விழி நெருப்பான் கருஞ்சி றுத்தை
பால்கொடுக்கும் எருமைமுதல் கரிச்சான் எல்லாம்
நோக்குநிறம் கடுங்கருப்பு ஆன தாலே
நொந்துமனம் வெந்ததுண்டா? மனிதன் மட்டும்
தீக்குள்விரல் வைத்ததைப்போல் கருப்புப் பெண்ணை
தீண்டாப்பொரு ளாக்கியதை ஒதுக்க லாமா?
சந்தனத்தைத் தரும்மரமும் அழகோ; முத்தைத்
தருகின்ற சிப்பியென்ன அழகோ; தங்கம்
தந்தசுரங் கம்என்ன அழகோ; பூத்த
தாமரைவாழ் சேறென்ன அழகோ; வைரம்
எந்தவிதம் அழகாகும் பட்டை இன்றி
இனியதேன் அழகோ; ஈ மொய்த்த தன்றோ!
பந்தங்கள் தொடர்கதையாய் வளர்த்துக் காக்கும்
பாசமலர் கருப்பென்றால் குறையோ சொல்வீர்!
கருப்பாக குயிலிருந்தும் குரலி லினிமை
காட்டாமல் போனதுண்டோ? தங்கம் மண்ணில்
இருந்தாலும் வைரமொடு ஒளிகூட் டாதோ?
எழில்முத்து அதன்மதிப்பு குறைவ துண்டோ?
மருந்துக்கும், விருந்துக்கும் தேனே யன்றோ!
மணங்கமழச் சந்தனந்தான் மறுத்த துண்டோ?
கருப்பாக இருக்கும்பெண் சமுதா யத்தைக்
காக்கின்ற குலமகள்தான் வெறுக்க லாமோ?
படைப்பினிலே கருப்பென்ன, சிவப்பு என்ன?
பண்பு “குண நலன்” மாறிப் போவ துண்டோ?
எடைபோட்டுப் பார்க்கின்றீர்! அவளும் தாய்மை
எய்திப்பின் சந்ததியை வளர்த்தல் காண்பீர்!
தடைபோடும் மணப்புழுக்கம் தாண்டி வாரீர்!
தளிருடலாள் இரத்தம்அது சிவப்பு காண்பீர்!
கடையோரம் மனதிலிதை ஏற்றுக் கொண்டு
கருணையுடன் வாழ்வளிப்பீர்! பெருமை சேரும்!
Back to Top