களிப்புரை

கவிமாமணி – உனது
கவி “மா” மணி!
அறந்தைத்திருமாறா! நீ என்ன
அன்னைத் தமிழின் ஆணிவேரா!
அறந்தாங்கி நிற்கிறாய் – உன்பாட்டு
வரந்தாங்கி நிற்கிறது!
சீற்றம் ஏட்டிலுண்டு – தமிழுக்கு
ஏற்றம் பாட்டிலுண்டு!
மரபுக் கவிதை – உனக்கு
உறவுக் கவிதையோ!
காவியத் தமிழோ – உன்கவிதை
ஓவியத் தமிழோ!
உன்னை வரவேற்கும் – வருங்கால
சென்னைத் திரையுலகம்!
வாழ்கநீ பல்லாண்டு –
வளமானதமிழ்ச் சொல்லாண்டு!
நிமிர்ந்து
நெஞ்சுயர்த்தி வாழ்த்தும்

கவிஞர். காசி முத்துமாணிக்கம்

Back to Top