கிணற்று நீருநான் உனக்கு

ஆண்:- அத்தைமகளே!சித்திரப்பெண்ணே!
அழகே!மயிலே!வாவா!
அக்கம்வரவா!முத்தம்தரவா!
வெக்கம்ஏனடிமானே!
பெண்:- மொட்டுமல்லிகைமணக்கும்– உந்தன்
மோகமென்மனதைத்தகர்க்கும்!
கட்டுக்குலையாமேனிஇருக்கு
கட்டிஅணைத்திடவாவா!
ஆண்:- அணைப்பிலேசுகத்தைத்தரவா– உன்னை
அமுதக்கடலிலேவிடவா!
உனக்கும்எனக்கும்உறவு– தருமே
ஒவ்வொருநாள்வரும்இரவும்
பெண்:- கிணற்றுநீருநான்உனக்கு– இதில்
கேட்கத்தோனுமோகணக்கு
திகட்டும்வரைக்கும்இன்பம்– அதையே
எடுத்திடுகொடுத்திடுவாவா!
ஆண்:- தங்கத்தாலியுடன்வரவா– என்னைத்
தாரைவார்த்துத்தரவா!
கோவைக்கனியே!குங்குமச்சிமிழே!
பாவைவிளக்கே!வாவா!
இருவரும்:-ஒன்றுசேருவோம்தோதா– இதை
உலகம் வெறுக்குமோதீதா!
வாழ்ந்துகாட்டுவோம்வாவா!-வாழ்வில்
வெற்றிநாட்டுவோம்வாவா!

இருவரும்:- ஒன்று சேருவோம் தோதா – இதை – உலகம் வெறுக்குமோ தீதா! வாழ்ந்து காட்டுவோம் வாவா! வாழ்வில் – வெற்றி நாட்டுவோம் வாவா

Back to Top