தை மகள்

கதிரும்கதிரால்கடலைப்புணர்ந்திட
கார்முகில்பிறந்ததுவேமழைதரும்
கார்முகில்எழுந்ததுவே!
கதிரின்ஒளியைத்தடுத்திடும்குடையாய்
மேகம்முகிழ்ந்ததுவேமண்மேல்
மேகம்பறந்ததுவே!
ஓடிடும்மேகமும்மேகமும்மோதிட
ஓஙகிஒலித்ததுவேஇடியொலி
வாங்கிஒலித்ததுவே!
கூடிடும்தோகைமயில்கள்இணைந்துமே
ஆடிக்களித்தனவேஇன்பம்
கூடிக்களித்தனவே!
வானம்பொழிந்ததுபூமிகுளிர்ந்தது
வயல்கள்நிரம்பினவேஏரிகள்
வயிறுநிரம்பினவே!
தானமும்தவமும்தர்மம்தழைத்திட
வானம்பொழிந்ததுவேவெம்மை
வஞ்சம்அழிந்ததுவே!
காளைகள்பூட்டினர்கழனிகள்ஓட்டினர்
உழவர்நடந்தனரேஉழைக்கும்
உழவர்நடந்தனரே!
கலயங்களேந்தினர்கழனியில்கன்னியர்
கஞ்சிகொணர்ந்தபடிபுல்வெளிப்
பஞ்சில்நடந்தபடி!
ஆடியும்பாடியும்ஓடியும்உழைத்தனர்
அன்பில்நனைந்தபடிதமிழரின்
பண்பில்நிலைத்தபடி!
ஊற்றையும்சேற்றையும்நாற்றையும்இணைத்தே
பயிரைவளர்த்தனரேநாட்டின்
உயிரைவளர்த்தனரே!
பாடிடும்பூங்குயில்இன்னிசைதென்றலில்
ஆடிவளர்ந்ததுவேபயிரும்
நாடிவளர்ந்ததுவே!
புதையல்போலவேகதிரின்கருவரப்
பொதிகள்கட்டினவேபயிரின்
வயிறும்முட்டினவே!
உதயமாகும்ஒளிஉலகில்நீள்வபோல்
கதிரும்நீண்டதுவேஅங்கே
கருணைஆண்டதுவே.
ஞானமநிறைந்தவர்தானடங்கினர்போல்
நாணிஇருந்ததுவேகதிர்தலை
கோணிஇருந்ததுவே!
கூனல்கிழவரின்வானவில்முதுகென
குலைகள்வளைந்தனவேநெல்மணி
ஒலிகள்எழுந்தனவே!
காணிகொழித்ததுவீடுநிறைந்தது
“பூ”மகள்தந்தனளேதந்தனளேபொன்நிகர்
நென்மணிதந்தனளே1
வயல்கள்விளைந்தனவிளைந்தனவயல்கள்
தைமகள்தந்தனளேதைதையென
தைமகள்வந்தனளே1
வறுமைஒழிந்ததுசெழுமைபிறந்தது
வாழ்வுமலர்ந்ததுவேவிவசாயி
தாழ்வுமறைந்ததுவே!
தையும்பிறந்ததுவழியும்பிறந்தது
உய்யும்வழிகாண்போம்உலகோர்
உயரும்வழிகாண்போம்!
பொங்கலோபொங்கல்பொழிகஎன்றுமே
பொங்கலும்பொங்கட்டுமேஎங்குமே
மங்களம்தங்கட்டுமே!
Back to Top