நெருப்பும் கற்பும்

மாதந்ததுகன்னமல்லவோ!
மதிதந்ததுமுகமல்லவோ!
பூதந்ததுநிறமல்லவோ!
புதுமைதந்ததுஇளமையல்லவோ!
மின்னல் தந்ததுபார்வையல்லவோ!
மேகம்தந்ததுகூந்தலல்லவோ!
கன்னல்தந்ததுபேச்சுஅல்லவோ!
கருணைதந்ததுஇறைவனல்லவோ!
உதடுதந்ததுஊர்வசியல்லோ
தனம்தந்ததுமேனகையல்லோ
நகைதந்ததுரம்பையல்லவோ
நளினம்தந்ததுதிலோத்தமையல்லோ
நீலம்தந்ததுகண்களல்லவோ!
நெருப்புதந்ததுகற்புஅல்லவோ!
ஆசைதந்ததுஉறவுஅல்லவோ!
அன்புதந்ததுபாசமல்லவோ!
அச்சம்தந்ததுஅடக்கமல்லவோ!
நாணம்தந்ததுபெண்மையல்லவோ!
மடம்தந்ததுமரபுஅல்லவோ!
பயிர்ப்புதந்ததுபண்புஅல்லவோ!
Back to Top