பூ திறந்து கிடக்கு

அச்சமென்னடிநாணமென்னடிஅம்மாக்கண்ணு– அடி
மிச்சமென்னடிமீதமென்னடிசும்மாசொல்லு
ஆசைதீரஇன்பமுன்னால்கொடுக்கமுடியுமா– அட
ஆறுபோலஊறுறதைத்தடுக்கமுடியுமா.
கையைக்காட்டிகண்ணக்காட்டிஅழைக்கிறேபுள்ளே– ஒரு
காந்தமாகிஇரும்புஎன்னைஇழுக்குறேஉள்ளே
வண்டுவந்தாதேன்குடிக்கலாம்பூதிறந்ததுகிடக்கு- என்
வாசல்வரும்முழுஉரிமைஉனக்குத்தானேஇருக்கு
கொண்டுவந்துஆணழகைக்கொட்டித்தாரேன்கண்ணே
என்கோகிலமேமரகதமேசந்தேகம்ஏன்பெண்ணே
தைமாதம்வருகுதுங்கதாலிவாங்கிவாங்க-இந்த
தையல்உமக்காகத்தானேகழுத்தைநீட்டுவேங்க
செண்டுபோலதிரண்டஅழகுமயக்குதடிஎன்னை-அடி
சித்திரமேஎன்றென்றைக்கும்சேர்ந்திருப்பேன்உன்னை
Back to Top