பேரறிஞர் அண்ணா

தூங்கிவிட்டதமிழர்களைவிழிக்கச்செய்தார்
சூடேற்றிநரம்புகளைமுறுக்கிவிட்டார்!
வீழ்ந்துபட்டதாழ்நிலையைவிளக்கிச்சொன்னார்!
வீறுகொண்டுஎழுவதற்குஎழுச்சிதந்தார்!
அஞ்சுவதைக்கெஞ்சுவதைதகர்த்தெறிந்தார்!
ஆர்ப்பாட்டப்போர்ப்பாட்டுஅதிரச்செய்தார்!
அடக்குமுறைஒடுக்குமுறைநொறுக்கிப்போட்டார்!
அவனியிலேதமிழர்தலைநிமிரச்செய்தார்!
மடமையிருள்போக்குகிறஒளியாய்வந்தார்!
மாதருக்குச்சமஉரிமைமதிப்பைத்தந்தார்!
கடமையிலேகண்ணியத்தைக்கட்டுப்பாட்டைக்
காக்கின்றமனவலிமைஆற்றல்தந்தார்!
உன்னைத்தான்தம்பிஎன்றுவிரலைக்காட்டி
ஒப்பரியசாதனைகள்நிகழ்த்திவைத்தார்!
அன்பிணைந்தபாசத்தைஇதயம்தேக்கி
அதைநமதுகழகம் ஒருகுடும்பம்என்றார்!
கூன்விழுந்ததமிழகத்தைநிமிரச்செய்தார்!
குருட்டுமுறைஐதிகத்தைக்கொளுத்திப்போட்டார்!
ஊன்ஒடுங்கிஉயிர்ஒடுங்கிஅடிமைப்பட்டு
ஓலமிட்டுவாழ்ந்தவரைஉயர்த்திவைத்தார்!
தீப்பொறியைப்பெருநெருப்பாய்ஆக்கிக்காட்டி
தீண்டாமைத்தீமைகளைஅதிலேபோட்டார்!
பூப்பறித்தகைகளிலேபோர்வாள்தந்தார்!
பெண்ணடிமைஒழித்திட்டார்பெருமைசேர்த்தார்!
இங்கர்சாலஎன்றிவரைச்சொல்வேனானால்
இப்ஸனுடன்பெர்னாட்சாவருந்துவார்கள்!
தங்கம் நிகர்ஆப்ரகாம்மாக்யவல்லி
தனைச்சொல்வேன் சாணக்கியர்கோபம்கொள்வார்!
மங்காததென்னாட்டுக்காந்திஎன்பேன்
மனம்நோவார்புத்தர்பிரான்அதனால்விட்டேன்!
எங்கெங்கேதமிழரினம்வாழ்ந்தாலென்ன
இவரங்கேமுடிமன்னர்அவர்தான்அண்ணா!

(தமிழ்நாடு அரசு 2009 பேரறிஞர் அண்ணா நூற்றாண்டு நிறைவு விழா சிறப்பு மலரில் 202ஆம் பக்கத்தில் வெளிவந்த கவிதை)

Back to Top