கவியரங்கத் தலைவர் பெருங்கவிக்கோ வா.மு. சேதுராமன்

ஆண்டமொழிச்சிறப்பைஅழகுதமிழ்மரபுதனை
மீண்டும்நிலைநிறுத்தமேடைக்குவந்தவரே!
வில்லெடுத்துப்போர்தொடுக்கும்வீரமறவர்போல்
சொல்லெடுத்துப்போர்தொடுக்கும்சுழிமுனையைக் கற்றவரே!
மாவரங்கம்பலகண்டமாத்தமிழின்சீர்கொண்ட
பாவரங்கத்தின்தலைமைப்பாங்குதனைஏற்றவரே!
இமைத்தவிழிதிறப்பதற்குள்ஏழாயிரம்கவிதை
அருந்தமிழிலியற்றுமாற்றல்அத்தனையும்பெற்றவரே!
விட்டிழுத்தமூச்சுவெளியேறும்முன்னாலே
கொட்டிக்குவித்திடுவீர்கோடிக்கவிதைகளே!
தட்டிஎழுப்புவதில்தமிழுணர்வைஊட்டுவதில்
திட்டமிட்டுப்பாடுவதில்திறன்மிகுந்தபெருங்கவிக்கோ
முப்பழத்தின்சுவைத்திறல்கள்வாமுசேதுராமன்தன்
செப்பும்கவிதையிலேசெரிந்திருக்கும்காண்போமே!
மன்றத்தில்மணியோசைஇவரின்பேச்சு!
மணிமுடிதான்தமிழுக்குஇவரின்ஆற்றல்!
குன்றத்துவிளக்காகஇலக்கியத்தேன்
குடங்குடமாய்வார்த்தளிக்கும்தமிழின்வள்ளல்!
என்றைக்கும்இவர்தொண்டுதமிழுக்குண்டு!
இவரறியாநூலில்லைதேர்ந்ததேனீ!
கன்றுக்குத்தாய்மடிதான்சொர்க்கம்,இங்கே
கவிப்பெருங்கோதான் எங்கள்கவிதைசொர்க்கம்!
Back to Top