விழிப்பது எப்போ

மொட்டுக்குள்ளேமணமும்தூங்குது
முக்கனிக்குள்ளேசுவைகள்தூங்குது
கொட்டைக்குள்ளேமரமும்தூங்குது
குமுறும்இடியில்மின்னல்தூங்குது
முட்டைக்குள்ளேகுஞ்சுதூங்குது
மேகத்துக்குள்மழைநீர்தூங்குது
கொட்டுதுஅருவிமின்சாரம்தூங்குது
குழலுக்குள்ளேநாதம்தூங்குது
மண்ணுக்குள்ளேவைரம்தூங்குது
மலையின்முகட்டில்மணிகள்தூங்குது
பண்ணுக்குள்ளேஇசையும்தூங்குது
பாட்டுக்குள்ளேபொருளும்தூங்குது
மாம்பழத்துள்ளேவண்டுதூங்குது
மதியும்ரவியும்அரைநாள்தூங்குது
கருப்பைக்குள்ளேகுழந்தைதூங்குது
கல்லுக்குள்ளேசிலைகள்தூங்குது
பாலையில்லெரிபொருள்பதுங்கித்தூங்குது
பனியிமயத்தில்ஆறுதூங்குது
ஆழியிலுப்புஅடங்கித்தூங்குது
ஆலைக்கரும்பிலினிப்புதூங்குது
பாலில்வெண்ணைநெய்யும்தூங்குது
பவளம்முத்துகடலில்தூங்குது
நூற்களிலுலகறிவெல்லாம்தூங்குது
நோக்கமறந்தவிஞ்ஞானம்தூங்குது
சேரிக்குள்சுகாதாரம்தூங்குது
சிந்தனைக்குள்ளேகருத்துதூங்குது
போருக்குள்ளேவெற்றிதூங்குது
புரட்சிக்குள்ளேவிடியல்தூங்குது
ஏழ்மைக்குள்ளேஏக்கம்தூங்குது
ஏக்கத்துக்குள்எழுச்சிதூங்குது
எழுச்சிக்குள்ளேவிழிப்புதூங்குது
விழிப்புக்குள்ளேமலர்ச்சிதூங்குது
பாறைக்குள்ளேதேரைதூங்குது
பட்டுப்பூச்சியில்நூலும்தூங்குது
பஞ்சுக்குள்ளேஆடைதூங்குது
பகுத்தறிவிற்குள்புதுமைதூங்குது
மூளையில்ஆயிரம்சிந்தனைதூங்குது
முயற்சியில்லாதவர்செயல்கள்தூங்குது
இத்தனைதூக்கமும்விழிக்குமேஓர்நாள்
இதயமிலாதவர்விழிப்பதுஎப்போ

எழு – விழி

முன்னேற்றம்தந்திடுமேமுயற்சி;அதனை
முறையாகமேற்கொண்டால்உயர்ச்சி;நல்ல
எண்ணோட்டம்வேண்டுமடாஉனக்கு;இதுவே
எப்போதும்உனைஉயர்த்தும்கணக்கு;அறிவுக்
கண்ணோட்டம்கரையேற்றும்பாரு!ஆழ்ந்த
கருத்தோட்டம்மதிப்புயுர்த்தும்சீரு!என்றும்
தன்னோட்டம்தடம்மாறாப்போக்கு;முயன்று
தாங்கிப்பார்வாழ்வுயரும்வறுமைநீங்கும்!
பாடுபடுபலனுண்டு;மண்ணைவெட்டி
பகுத்துப்பார்தங்கமொடுவைரம்உண்டு!
கேடுவிடு;பிறர்வாழத்தொண்டுசெய்நீ!
கேட்காதபோதுமிறைஅருள்கிடைக்கும்!
ஆடுவிடகாடுகெடும்;நாணல்இட்டால்
ஆறுகெடும்;இதுபோன்றசெயல்கள்நீக்கு!
ஈடுபடு;ஊறுபடாசெயல்கள்செய்நீ!
எப்போதும்வாழ்வினிக்கும்இன்பம்தேங்கும்!
அறுவடைதான்வேண்டுமெனில்விதைக்கவேண்டும்
அறுபடையான்விதைவிதையான்வினைதான்தீர்ப்பான்!
உருப்படியாய்ஓர்ந்துபார்ஓலம்வேண்டாம்
உன்னுழைப்புநேர்மைதான்உயர்த்திக்காட்டும்!
ஒருவிடையும்காணாதகேள்விஉண்டா!
ஒவ்வொன்றாய்க்கேட்டுப்பார்நிகரேநீதான்!
வரும்பொருளாய்இறைவனத்தில்ஏற்றம்சேர்ப்பான்!
வற்றாதவளவாழ்வுஅமையும்காண்பாய்!
தொட்டால்தான்செயல்துலங்கும்;தூரநின்று
துதிபாடிப்பயனில்லை;இனிப்புதன்னை
எட்டவைத்துப்பார்த்திருந்தால்சுவைதான்உண்டா!
இப்போதேஎழுவிழிநீசெயலைநோக்கு!
அட்டியில்லைவெற்றியினைஅடைந்தேதீர்வாய்!
அதைத்தடுக்கஎவருண்டுபுதுமைசெய்நீ
பெட்டியிலேஅடைபட்டுக்கிடந்திடாதே
புறப்படுநீசிறப்புடனேஏற்றம்காண்பாய்!
மூழ்கினவன்முத்தெடுப்பான்;நூல்கள்தன்னை
முறையாகப்பயின்றவன்தான்வெற்றிகாண்பான்
ஏழ்மையினைக்தகர்த்தெறிநீஏற்றம்கொள்வாய்
இன்சொல்நற்பண்புழைப்புகொள்வாய்வெல்வாய்
ஆள்வதற்குஆற்றல்கொள்;ஆமையாநீ!
ஐந்தடங்கிஒடுங்கிடாதே;அடிமைநீக்கு
தாழ்ந்துழலும்எண்ணத்தைஅறுத்துவீசு
தலைநிமிரு;எழுகதிராய்;தயக்கம்ஏனோ
கோபுரம்போல்நீஉயரு;கொள்கைமாறாக்
குணக்குன்றாய்வாழ்ந்திடுநீ;பயிர்கள்வாழ்த்தும்
காவிரிபோல்வளங்கூட்டு;வானம்தந்த
கருணைமிகு,மழையாகு,எளியர்ஏழை
ஆவியுள்ளவரைமறவாஉதவிசெய்நீ
அரும்பசிக்குஉணவளிநீ;தெய்வம்வாழ்த்தும்
தீயவர்கள்உறவுவிடு;நல்லோர்நாடு
திருவருளும்அறம்பொருளும்சிறக்கும்காண்பாய்

பகை நொறுக்கிப் போடு

வாடாதேமனிதா;உனைத்தாழ்த்திப்
வஞ்சகர்க்குஅஞ்சாதே;துணிந்துநில்லு!
மூடாதேமுயற்சிதனை;விதையின்ஓட்டை
முட்டியுடைத்திளந்தளிரும்துளிர்க்கும்பாரு!
நாடாதுதோல்வியுனை;கல்பிளந்து
நாட்டிடுதேமரம்வேரைஇதனைத்தேரு!
ஓடாதே!உனைப்பழிப்போர்ஓய்ந்துபோவார்!
ஓய்வின்றிநேர்மையுடன்உழைத்தால்வெல்வாய்
பணமிருந்தால்பத்துப்பேர்புகழ்வார்;உன்னைப்
பாராட்டிஇந்திரன்சந்திரனென்பார்கள்!
பணமில்லாநிலைகண்டால்;பார்க்காதார்போல்
பாதைதனைமாற்றியவர்மறைந்துபோவார்!
குணம்நாடிப்பார்ப்பவர்கள்எவரும்இல்லை
குறைகூறிப்பழித்திகழப்பலபேருண்டு!
இனங்கண்டுமுன்னேறு;உனக்குப்பின்னால்
எவரெவரோதுதிபாடிவந்துநிற்பார்!
அச்சத்தைவிட்டொழிநீ;மடமைநீக்கு
ஆளுமையைப்பெற்றிடுநீ;உலகில்உன்னை
துச்சமெனஇகழ்ந்தவர்கள்புகழக்காண்பாய்
தூய்மைஅறச்செயல்கள்உனைஉச்சம்
நிச்சயமாய்நல்லதுசெய்நலிந்தோர்வாழ
நிலைத்தசெயல்செய்துபார்;உலகம்போற்றும்!
கொச்சைபடஉன்புகழைநசுக்கிப்போட்ட
கொடியவர்கள்தலைதாழ்ந்துவணங்கிஎற்பார்!
உன்னைநீநம்பு;உன்செயலைநம்பு
உன்னாற்றல்வலிமைதனைஉலகேமெச்சும்!
தன்னையறி,துணிந்தியங்கு;செயலைநாட்டு!
தானாகமுன்னேற்றம்உன்னைநாடும்!
பின்னிருந்துகுழிபறிக்கும்நரிகள்கூட்டம்
பிடரிதலைகால்படவேஓடும்காண்பாய்!
எண்ணரியசாதனைகள்செய்யத்தானே
இவ்வுலகில்நீபிறந்தாய்;பழிக்கஞ்சாதே!
போர்நடத்து;சூழ்ச்சி;பழி;
புறமுதுகிட்டோடப்பகைநொறுக்கிப்போடு!
யாருனக்குவழிகாட்டி;நேர்மைநீதி
நியாயம்;உழைப்பென்றாலோ,அதுவேவெல்லும்!
தேருதலைநீயுனக்கேதேற்றிக்கொள்ளு!
தேம்பியழுவார்;பழித்தோர்;தொலைந்தேபோவார்!
ஆறுதலைப்பெறுமனிதா;ஆறுதேரு
அருகிருக்குவெற்றி;இதைத்தடுப்பார்யாரு!

அறிவின் வித்து!

வெற்றிஎன்பதுஉழைப்பின்வித்து!
உழைப்புஎன்பதோஉறுதியின்வித்து!
உறுதிஎன்பதுதெளிவின்வித்து!
தெளிவுஎன்பதுஅறிவின்வித்து!
அறிவுஎன்பதுஆய்வின்வித்து!
ஆய்வுஎன்பதோதேடலின்வித்து!
தேடல்என்பதுதூண்டலின்வித்து!
தூண்டல்என்பதோஉணர்வின்வித்து!
உணர்வுஎன்பதுகடவுளின்ஆக்கம்
கடவுள்என்பதோகடந்துள்செல்வது!
கடப்பதுஎன்பதுஐம்புலன்ஒடுக்கம்!
ஐம்புலம்என்பதோஜீவனில்அடக்கம்!
ஜீவன்என்பதுஆத்மாதொடக்கம்!
ஆத்மாஎன்பதோஆதிவிநோதம்!
ஆதிஎன்பதுஅனாதியானது!
அனாதிஎன்பதோபிரபஞ்சமாகும்!
பிரபஞ்சமென்பதுஅழிவைவென்றது!
அழியாஆற்றலோசக்தியின்ஊற்று!
சக்திஎன்பதுஜீவனின்இயக்கம்!
ஜீவன்என்பதோசிவனாய்விளங்கும்!
சிவனேஎன்பதுசெயல்களின்துடிப்பு!
செயல்கள்என்பதோஇயக்கமாகும்!
இயக்கம்என்பதுசுழற்றும்ஆற்றல்!
சுழற்றல்என்பதோமனத்தின்வேகம்!
மனதுஎன்பதுமந்திரஈர்ப்பு!
மந்திரம்என்பதோமனத்திறமாகும்!
மனத்திறம்என்பதுமாயைத்தேக்கம்!
மாயம்என்பதோமயக்கத்தொடக்கம்!
மயக்கம்என்பதுசூன்யவெற்றிடம்!
சூன்யம்என்பதோபேரின்பம்தரும்!
பேரின்பமென்பதுபரமானந்தம்!
பரமானந்தமோபரம்பொருட்சோதி!
சோதிஎன்பதுஆன்மசுடரொளி
ஆன்மாஓமெனும்நமசிவாய
சிவாயம்என்பதுமெய்யைக்குறிக்கும்
மெய்யென்பதுவோபொய்யாலானது
பொய்என்பதுவோபூஜ்யமானது
பூஜ்யமென்பதுஞானதிறவுகோல்
ஞானமென்பதுதன்னைஅறிவது
தன்னைஅறிவதேஇறைவனைஅறிவது!

எது உன்னால் முடியாது

புலிவாழும்காட்டினிலேமான்கள்கூடி
பெற்றுத்தன்குட்டியுடன்மகிழ்ந்துவாழும்!
எலிகூடபூனையுளவீட்டில்தானே
ஏராளக்குட்டியுடன்பேரன்பெற்று
கிலியின்றிவாழ்கிறது;பாம்பின்முன்னே
கிளைஞருடன்தவளைகளும்வாழ்தல்கண்டோம்!
வலியனெனும்வல்லூறுபறக்கக்கண்டும்
வாழ்கிறதேகோழிக்குஞ்சுதுணிச்சலோடு!
வலியவரைக்கண்டுடனேஅஞ்சிக்கெஞ்சி
வணங்கியடிவருடுவதுவெட்கக்கேடு!
புலியிருக்க;மான்வாழ்வை;புரிந்துதேறு
பேடிநிலைநீங்கிவிடும்;மானம்மிஞ்சும்
கிலிபிடித்துவாழ்வதுவும்வாழ்வா?உன்னைக்
கீழாகஎண்ணாதே;நிமிர்ந்துநில்லு!
எளியவனும்வலியவனும்ஒன்று;சட்டம்
இப்படித்தான்சொல்கிறது;துணையும்நிற்கும்!
வாழ்வதென்றுமுடிவுசெய்;துன்பம்உன்னை
வாட்டிடினும்துணிவுகொள்;அறிவைநாட்டு
தாழ்வுன்னைத்தாக்காது;தாங்கிக்காக்கும்!
சமுதாயமேம்பாட்டில்உயர்த்திவைக்கும்!
ஏழ்மைதனைஎண்ணாதே;உயர்வேஎண்ணு!
எண்ணம்போல்நீஉயர்வாய்;ஏற்றம்காண்பாய்!
கோழையெனமனங்குன்றிதாழ்ந்தாயானால்
கோழிகூடஉனைஎதிர்க்கும்;அறிந்துவெல்லு!
ஆழிஅலைதொடர்ந்தடிக்கும்;படகிலேறி
அன்றாடம்மீன்பிடிப்போர்துணிவைப்பாரு!
பாளையிலேவடிகள்ளைமீட்கஅங்கே
பனைதென்னைஏறிடுவோர்பாட்டைப்பாரு!
தூளியிலேகைக்குழந்தைபோட்டுஅங்கே
துண்டுதுண்டாய்க்கல்லுடைக்கம்தாயைப்பாரு!
கேலியிதைச்செய்வார்யார்?யார்க்கும்அஞ்சும்
கீழ்நிலையோஅவர்க்கில்லை;வெற்றிநோக்கு!
நீநினைத்தால்வானம்உன்கைக்கு
நினைவாலேசெயலாலேஉயர்தோர்பல்லோர்!
தீநினைவைத்தீய்த்துவிடு;வெற்றி
திருப்பத்தைநோக்கிநடைஎட்டிப்போடு!
வாஉன்னைஇவ்வுலகுபுரிந்து
வரவேற்கும்;வாழ்த்தளிக்கும்;வழிகள்நீளும்!
மகனேஉன்னைநீஎண்ணிப்
எதுஉன்னால்முடியாது;காண்பாய்
கண்திறக்கும்முன்னாலேசிலைக்குஅங்கே
கடவுள்நிலைகிட்டாது;நீயும்உந்தன்
கண்திறந்தால்உலகறிந்தால்வாழ்வுகிட்டும்!
கண்மூடித்தனத்தைவிடு;விழித்துநோக்கு!
பொன்பொருள்புகழ்வெற்றிஉன்னைத்தேடி
போட்டியிட்டுவந்துசேரும்;வளமைஓங்கும்
தன்னம்பிக்கைகொள்நீஅஞ்சிடாதே
தளராதேஎதிர்கொள்நீஏறுமேலே!

முல்லைக்கு தேர் வேண்டாம்

கொடு;இல்லாதவர்க்குநீகொடு!
குடும்பத்தைவாழ்விக்கக்கொடு!
வடு,எவரும்படாதிருக்கக்கொடு:-
வடிக்குமுன்காத்தவரைவாழ்விக்கக்கொடு!
பசித்துயரைநீக்கிவிடக்கொடு!
பார்வையிலேஅதையறிந்துகொடு!நீயும்
புசிக்கும்போதும்பிறர்க்குக்கொடு!
பூத்திருக்கும்இறைமனமும்பூத்திருக்கும்கொடு!
பிறவியிலேகண்ணில்லார்காலில்லார்உழைக்கக்
கையில்லார்நிலையறிந்துகருணையொடுகொடு
உறவிழந்துவயதிழந்துநடைதளர்ந்தபேர்க்கு
உன்னாலேஅவர்க்கியன்றஉதவிகளைக்கொடு!
கையில்லாமயிலுக்குப்போர்வைதரவேண்டாம்
கையாலாகாநிலைபேர்கண்டறிந்துகொடு!
கொடிமுல்லைபடரவொருகொம்பின்றிதேர்
குடிசையிலேவறுமையிலேகுமுறுவோர்க்குக்கொடு!
படிப்பதற்குப்பணமின்றிதவிப்பவர்க்குக்கொடு!
பரதேசிநிலைமாறதுணிவகைகள்கொடு!
நொடிப்பொழுதில்இரத்தம்அவர்இறக்குமுன்கொடு!
நோய்நொடியில்தவிப்போர்க்குஅதுநீங்ககொடு!
கொடுப்பார்க்குச்செல்வங்கள்குறையாதுகொடு!
கொடுஉனக்குஇறைவனள்ளிக்கொடுத்தபொருள்கொடு!
கொண்டுவந்ததேதுஅவன்கொடுக்காதபோது
கொண்டுநீபோவதெங்கேகொடுத்துவிடுஇங்கே!

எங்கள் நாடு தமிழ் நாடு

தெங்குகன்னல்வாழைபலாசேர்ந்ததெங்கள்நாடு
சீருலாபோல்காருலாவும்சிறப்புமிகுநாடு
மங்களஞ்சேர்மஞ்சளிஞ்சிமாங்கனிகளோடு
மணமிகுந்தசந்தனமும்அகில்விளையும்நாடு
பொங்குபுனல்பாயும்ஆறுபுகழ்மிகுந்தநாடு
பொதிகையெனும் மலைதழுவிதென்றல்தரும்நாடு
தட்டினாலும்தங்கமெங்கும்வெட்டினாலும்வெள்ளி
பிளாட்டினமுமிரும்புமலுமினியமுள்ளநாடு
தங்குபுகழ்தாங்கிநிற்கும்தனிச்சிறப்புநாடு
தாவும்அலைமேவுகடல்முத்துகொண்டநாடு
சிங்கமொத்தவீரமக்கள்சிறந்திருக்கும்நாடு
சேரசோழபாண்டிமன்னர்ஆண்டிருந்தநாடு
கங்கையோடுகடாரமீழம்வெற்றிகொண்டநாடு
காரிமயஉச்சியிலேகொடிபொறித்தநாடு
கனகனையும்விஜயனையும்கல்சுமக்கவைத்து
கண்ணகிக்குச்சிலைவடித்தகாட்சிகண்டநாடு
வாரணங்கள்போரடிக்கசோறுடைத்தநாடு
பாரதப்போர்நடந்தபோதும்பசியொழித்தநாடு
முத்துமணிபவளம்ஏலம்மயில்தோகையோடு
மிதந்துகடல்கடந்துதந்தம்விற்றுவந்தநாடு
எட்டுத்தொகைபத்துப்பாட்டுப்பதினெண்கணக்கும்
இயலுமிசைகூத்துகுறள்இனிதுயர்ந்தநாடு
கம்பரொட்டக்கூத்தர்புகழேந்தியவ்வையோடு
கபிலரிளங்கோவாழ்ந்தபுலவர்மிகுநாடு
மொழிவளர்க்கச்சங்கமாய்ந்தமூத்ததமிழ்நாடு
விழித்திருந்துமொழிகாத்துவிருதுகொண்டநாடு
உலகமெல்லாம்செம்மொழியாய்உயர்ந்ததமிழ்நாடு
உண்டுபலமதமெனினும்ஒன்றிவாழும்நாடு
மாரியொத்தபாரிஓரிகாரிவள்ளல்நாடு
மீறிடாதமனிதநேயம்மிகுந்திருக்கும்நாடு
பிச்சையாளர்தொழுநோயாளிஆதரவில்லாதார்
பெருமையுடன்மகிழ்ந்துவாழவழிவகுத்தநாடு
கஞ்சியூற்றஆளிலாதமுதியோரினைத்தாங்கி
காலமெலாம்உதவித்தொகைவழங்குகின்றநாடு
கண்கண்ணாடிகாற்செருப்புகருணையில்லம்தந்து
காப்புறுதிதந்துநோயைத்தோற்கடித்தநாடு
ஏழைவாழகுடிசைமாற்றிவீடுதரும்நாடு
இரந்துஉண்டுவாழ்வோரிலாஏற்றமிகுநாடு
வேட்டிசேலைதுணியணிகள்ஏழைகளுக்கீந்து
வீட்டுக்கொருவிளக்கெரியவழிவகுத்தநாடு
ஒருரூபாய்கிலோஅரிசிஉவந்துதரும்நாடு
உணவளித்துமுட்டையுடன்கல்விதரும்நாடு
கிணற்றுக்கிலவசமின்சாரம்கிடைக்கச்செயும்நாடு
கேட்காமலேவிவசாயிதன்கடன்தீர்க்கும்நாடு
நாடில்லாதநரிக்குறவர்வீடுபெற்றநாடு
நாலுவகைப்படிப்பறிவைஅவர்க்களித்தநாடு
ஏழைகளும்சிரித்திருக்கஏற்றதொண்டுசெய்தே
இறைவனையேகுடிசைக்குள்இருக்கவிட்டநாடு
இந்தநாடு“எங்கள்நாடு”இனியதமிழ்நாடு
ஏற்றமிக்கநாடுவேறுஇதற்குஇல்லைஈடு!

2011 ஜனவரி 22-23 தேதியில் திருச்சி எம்.ஐ.இ.டி பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற உலகத்தமிழ்க் கவிஞர்கள் பேரவை – மற்றும் – தஞ்சை தமிழ்த்தாய் அறக்கட்டளையினர் இணைந்து ஆய்வுசெய்து தேர்ந்து கவிஞர் அறந்தைத் திருமாறனுக்கு கவிமாமணி விருது வழங்கினார்கள். ஆய்விற்கு எடுத்துக் கொண்ட கவிதை இது…

உனக்கொரு காலம்வரும்

உனக்கொருகாலம்உண்டடாமனிதா
கவலையைவிட்டுவிடு–உன்னை
இகழ்ந்தவர்புகழ்ந்திடவாழ்ந்துகாட்டிடு
தலையைநிமிர்த்திவிடு
தாழ்ந்தவன்உயர்வதும்உயர்ந்தவன்தாழ்வதும்
தலைவிதிஇல்லையடா– அறிவு
தன்னைவளர்த்திடு;உழைப்பில்நிலைத்திடு
தழைத்திடும்வாழ்க்கையடா!
விழியைத்திறந்திடு;விதியைமறந்திடு
விடிந்திடும்வாழ்க்கையடா– உனக்குள்
உறுதியும்இருக்குது;உணர்வும்இருக்குது
உயர்த்திடும்உன்னையடா!
படிப்படியாகவேநீஉயர்அதுதரும்
வெற்றித்திலகமடா– உன்னைப்
பழித்துநகைத்தவர்வியந்துஅடங்குவார்
பகட்டுஉலகமடா!
தூண்டில்போடு;கண்மிதவை
மீனைப்பிடித்திடடா- கொஞ்சம்
பாதைமாறினால்தேடியகோடியும்
பாழாய்ப்போகுமடா!
செல்வம்சேர்ந்ததும்செருக்கும்சேர்ந்திடும்
தூரத்துரத்திடடா– அதுஉன்
சீரையும்கெடுக்கும்பேரையும்கெடுக்கும்
சிந்தனைசெய்திடடா!
அடக்கம்வள்ளுவர்குறள்நெறிகூறும்
அதுதான்வாழ்க்கையடா– இதை
அறிந்தேவாழ்ந்திடு;அறியாமூடர்கள்
அழிவார்உண்மையடா!
பணமும்குணமும்பலருக்குதவனும்
பசிப்பிணிபோக்கிடடா– ஏழைகள்
பலன்பெறநலம்பெறபாங்குடன்வாழ்ந்திடப்
பாதைதிறந்திடடா!!
புத்தரேசுநபிகாந்திவள்ளலார்
போதனைஏற்றிடடா– உனது
முத்திரைஉழைப்பின்அமுதசுரபியால்
முடவர்க்கும்உதவிடடா!

செம்மை வழி நீளும்

பொறுமையாகவாழ்ந்துபாருபோதும் – அதுவே
பொன்பொருள்புகழ்தருமெப்போதும்!
திறமையோடுபெருமைகளைசேர்ப்பாய் – இதைவுன்
சிந்தனையின்வித்தாகஏற்பாய்!
அடக்கமதுவாழ்வுயர்த்தும்சீரு – அன்பு
ஆட்சி;பள்ளம்நிறைக்கவரும்நீரு!
ஒழுக்கம்தான்உனையுயர்த்தும்பாரு – இதை
உயிரைவிடஉயர்ந்ததென்றுதேறு!
அடுத்தவர்க்குஉதவுவதுபாண்மை – நல்ல
அறச்செயல்கள்செய்வதுவேமேன்மை!
கெடுத்தவர்க்கும்நன்மைசெய்யதாண்மை – கெட்ட
கீழ்குணத்தார்உறவறுத்தல்கேண்மை!
கல்வியறிவைப்பெருக்குநாளும் – அது
கற்றிடக்கற்றிடப்பெருகிச்சூழும்!
வளமையோடுவலிமையுனைஆளும் – நல்ல
வழிநடந்தால்செம்மைவழிநீளும்!
குணமிருந்தால்மனம் தருமேமார்க்கம் – உன்னை
குன்றிலிட்டவிளக்கைப்போலாக்கும்!
அனைவர்க்கும்நன்மைசெய்யும்நோக்கம் – இது
அடுத்ததலைமுறைக்குன்னைச்சேர்க்கும்!

குடி – குடியைக் கெடுக்கும்

சாராயத்தைக்குடிக்காதேடாசம்பந்தம் –அதுஉன்
சரித்திரத்தைஅழிக்குமடாசம்பந்தம்!
ஓராயிரம்தடவைசொல்றேன்சம்பந்தம் –அதுஏன்
உனக்குப்புரியவில்லையடாசம்பந்தம்!
குடிச்சிப்புட்டுபுலம்புறியேகோபாலு –அந்தக்
குடி&குடியைக்கெடுக்குமடாகோபாலு!
படிச்சுப்படிச்சுச்சொல்லுறேனேகோபாலு –உனது
பாதையைநீமாத்தலையேகோபாலு!
அழிஞ்சுபோச்சுகுடும்பம்பாருஆனந்தா-அவுங்க
அழுதுதவிக்கும்அவதிபாருஆனந்தா!
ஒழிஞ்சுபோனபலரைப்பாருஆனந்தா-நீஏன்
உணர்ந்துபார்க்கமறுக்குறியேஆனந்தா!
கண்ணுகெடுதுபுத்திகெடுதுகண்ணையா –அது
கல்லீரலைக்குடல்கெடுக்குதுகண்ணையா!
பொன்னுபொருள்புகழ்அழியுதுகண்ணையா-இதை
புரிஞ்சுதிருந்திவாழ்ந்துபாருகண்ணையா!
நாலுபேருநகைக்கிறாகளேநல்லையா–உனக்கு
நாணம்வெட்கம்வீரமில்லையாநல்லையா!
காலுபின்னுதுவேட்டிநழுவுதுநல்லையா–உன்னைக்
கழுதைகூடமதிக்கலையேநல்லையா!
குடிச்சவன்தான்உருளுரானேகுப்பண்ணா–அவள்
குடும்பம்தெருவில்அலையதுபார்குப்பண்ணா!
குடிக்காதநீபார்த்தியேயிதைகுப்பண்ணா-நீயும்
குடிக்கலாமோவெட்கக்கேடுகுப்பண்ணா!
காந்திபெரியார்அண்ணாசொன்னார்கந்தையா-நீயும்
கைதொடாதேமதுவகையைக்கந்தையா!
வாந்திமயக்கம்வறுமையிழிவுகந்தையா-உனக்கும்
வராதிருக்கத்திருந்திக்கடாகந்தையா!
மாடுமனைதாலிவித்தியேமன்னாரு–குடிச்சு
மானம்மரியாதைகெட்டியேமன்னாரு!
கேடுகெட்டகுடியைவிடுடாமன்னாரு–சொன்னா
கேட்டுக்கடாதிருந்திக்கடாமன்னாரு!
Back to Top