விழிப்பது எப்போ

மொட்டுக்குள்ளேமணமும்தூங்குது
முக்கனிக்குள்ளேசுவைகள்தூங்குது
கொட்டைக்குள்ளேமரமும்தூங்குது
குமுறும்இடியில்மின்னல்தூங்குது
முட்டைக்குள்ளேகுஞ்சுதூங்குது
மேகத்துக்குள்மழைநீர்தூங்குது
கொட்டுதுஅருவிமின்சாரம்தூங்குது
குழலுக்குள்ளேநாதம்தூங்குது
மண்ணுக்குள்ளேவைரம்தூங்குது
மலையின்முகட்டில்மணிகள்தூங்குது
பண்ணுக்குள்ளேஇசையும்தூங்குது
பாட்டுக்குள்ளேபொருளும்தூங்குது
மாம்பழத்துள்ளேவண்டுதூங்குது
மதியும்ரவியும்அரைநாள்தூங்குது
கருப்பைக்குள்ளேகுழந்தைதூங்குது
கல்லுக்குள்ளேசிலைகள்தூங்குது
பாலையில்லெரிபொருள்பதுங்கித்தூங்குது
பனியிமயத்தில்ஆறுதூங்குது
ஆழியிலுப்புஅடங்கித்தூங்குது
ஆலைக்கரும்பிலினிப்புதூங்குது
பாலில்வெண்ணைநெய்யும்தூங்குது
பவளம்முத்துகடலில்தூங்குது
நூற்களிலுலகறிவெல்லாம்தூங்குது
நோக்கமறந்தவிஞ்ஞானம்தூங்குது
சேரிக்குள்சுகாதாரம்தூங்குது
சிந்தனைக்குள்ளேகருத்துதூங்குது
போருக்குள்ளேவெற்றிதூங்குது
புரட்சிக்குள்ளேவிடியல்தூங்குது
ஏழ்மைக்குள்ளேஏக்கம்தூங்குது
ஏக்கத்துக்குள்எழுச்சிதூங்குது
எழுச்சிக்குள்ளேவிழிப்புதூங்குது
விழிப்புக்குள்ளேமலர்ச்சிதூங்குது
பாறைக்குள்ளேதேரைதூங்குது
பட்டுப்பூச்சியில்நூலும்தூங்குது
பஞ்சுக்குள்ளேஆடைதூங்குது
பகுத்தறிவிற்குள்புதுமைதூங்குது
மூளையில்ஆயிரம்சிந்தனைதூங்குது
முயற்சியில்லாதவர்செயல்கள்தூங்குது
இத்தனைதூக்கமும்விழிக்குமேஓர்நாள்
இதயமிலாதவர்விழிப்பதுஎப்போ
Back to Top