கண்கள்

கண்ணும்கண்ணும்காணும்போது
கவிதைபேசுது!கணைகள்வீசுது!
காந்தம்பிறக்குது!கதவுதிறக்குது!
காதல்துளிர்க்குதுகதையேமாறுது!
பெண்ணைஆணைப்பிணைக்குது!இணைக்குது!
பேதம்மறக்குது!வேதம்துறக்குது!
துடிக்குது!முடிக்குது!துள்ளிக்குதிக்குது!
வெடிக்குதுவெறுக்குது!விளங்கமறுக்குது!
நெறியைமீறுது!நிலைமைமாறுது!
உலகைத்துருப்பெனஒதுக்கிப்போடுது!
மதியைஅழிக்குது!மனதைமயக்குது!
சொந்தம்இழக்குது!சுகமேநினைக்குது!
உள்ளம்உடைக்குது!ஊமையாக்குது!
உணர்வைத்தூண்டுது!உணவைமறக்குது!
கலகம்விளைக்குது!கனவில்மிதக்குது!
இன்பம்தேடுது!இறகுமுளைக்குது!
பொறுமைஇழக்குது!பெருமைகுலைக்குது!
உரிமைமீறாது!உறவைஉதறுது!
வறுமைவளமைவாழ்வைமறக்குது!
வசைவோர்!இசைவோர்!ஒன்றெனஎண்ணுது!
உயரப்பறக்குது!ஊஞ்சலில்ஆடுது!
துயரம்நொறுக்குது!துணிச்சல்பெருக்குது!
உயிரில்நுழையுது!ஒளிந்துசிரிக்குது!
நெஞ்சைப்பிழியுது!நெருப்பாய்எரிக்குது!
கட்டும்கயிராய்!காலன்விடமாய்!
தூண்டில்முள்ளாய்த்தொடருதுபடருது
கிட்டஅழைக்குது!கிறுக்கைப்பெருக்குது!
முட்டாளாக்குது!மோகம்ஊட்டுது!
வீரப்போர்பலவிளைக்குது!அழிக்குது!
“வெறி”யைத்தூண்டுது!வெல்லுது!கொல்லுது!
வெற்றியில்சிரிக்குது!கண்ணீர்இனிக்குது!
வீழ்ச்சியில்சிரிக்குது!கண்ணீர்கரிக்குது!
அண்ணலும்நோக்கிடஅவளும்நோக்கிட
கண்ணின்பிரசவம்கம்பன்காவியம்!
மும்தாஜ்ஷாஜகான்விழிகளும்நோக்கிட
தாஜ்மகால்பிறந்தது!உலகம்வியந்தது!
கண்ணொடுகணணினைநோக்கிடவாய்ச்சொல்
காணுமோபயனெதும்;வள்ளுவர்கேட்டார்!
அமராவதிஅம்பிகாபதிகண்மொழி
காதலைவளர்த்தது!வாய்ச்சொல்அழித்தது!
ரோமியோசூலியட்லைலாமஜ்னு
காவியம்வந்ததுகண்வழிதந்தது!
அனார்கலி“கண்”-”வாள்”சலீமைத்தாக்கிட
அக்பரைபகைத்தது!அழிவைவிளைத்தது!
சாம்ராஜ்யங்கள்எழுந்ததும்விழுந்ததும்
சரித்திரக்கண்வழிச்சாதனை!வேதனை!
கண்கள்கண்களைக்காண்பதுதவறோ!
கண்களில்வலிமைதந்தவர்எவரோ!
Back to Top