முக்கனி

பெண்ணோ அவள்மின்னோசுடர்பொன்னோஒளிர்தேகம்!
கண்ணோசுகக்காந்தம் தரும்கதிரோ அவள்பார்வை!
மானோமறிதானோஅவள்துள்ளும்நடைஅழகு!
தேனோகற்கண்டோஅமிழ்தூற்றோஅவள்பேச்சு!
வண்ணம்பலகண்ணக்கவர்வான்வில்அவள்புருவம்!
தின்னத்திகட்டாமுக்கனிதினைதேன்அவள் பருவம்!
எண்ணங்கவர்கொற்கைத்தனிஎழில்முத்தவள்பற்கள்!
பண்ணோடொருபரதம்சதிர் பயிர்க்கும்அவள்கால்கள்!
தென்றல்இளம்காற்றில்அசைந்தாடும்இவள்இடைதான்!
தினமேநறுமணமேதருமலர்தான்அவள்உள்ளம்!
நிலவேதவழ்கருமேகமோநீளும்அவள்கூந்தல்!
நினைக்குந்தொரும்மணக்குஞ்சந்தனமோஅவள்உறவு!
வரவும்அவள்தரவும்அவள்உறவும்அவள்தானே!
நிறைவைத்தரும்நினைவைத்தரும்உருவம்அவள்தானே!
பாதைதடுமாற்றும்முனிவர்க்கும்;இவள்அங்கம்
போதையினித்தேவையிலைபாவைஇவள்சங்கம்!
ஓரம்துளும்பார்வையதற்குலகைப்பரிசிடலாம்!
வீரர்தனைவீழ்த்தும்புன்சிரிப்பிற்கெதைத்தரலாம்!
Back to Top