அவளா இவள்?

ஆணைமயக்கும்மாயக்காரி!
அறிவைக்கெடுக்கும்பகட்டுக்காரி!
வாளைமழுக்கும்கண்ணுக்காரி!
வார்த்தைதனிலேஜாலக்காரி!
காளையைஅடக்கும்பவுசுக்காரி!
கட்டழகினிலேசொகுசுக்காரி!
சேலைக்கட்டுமவுசுக்காரி!
சிரிச்சுப்பேசும்விஷமக்காரி!
நடக்கும்நடையில்நாட்டியக்காரி!
நாகரீகவினையக்காரி!
கடந்துபோனமுனிவரைக்கூட
காயப்படுத்தும்மோகக்காரி!
இடக்குமடக்குபசப்புக்காரி!
எல்லாம்தெரிந்தஎடுப்புக்காரி!
அடக்கிஆளும்சேட்டைக்காரி!
அதட்டிமிரட்டும்ஆணவக்காரி!
தலுக்குபிலுக்குமினுக்குக்காரி!
தந்திரத்திலேகெட்டிக்காரி!
குலுக்கிநடக்கும்நளினக்காரி!
கோணப்புத்தியில்குதற்கக்காரி!
வழுக்கும்பட்டுமேனிக்காரி!
வடித்தசித்திரஅழகுக்காரி!
உலுக்கிவிட்டுமுதியோர்களையும்
உசுப்புஏற்றும்தோற்றக்காரி!
வண்டுபறக்கும்கண்ணுக்காரி!
வலியஇழுக்கும்காந்தக்காரி!
செண்டுமிஞ்சம்தனத்துக்காரி!
தேனடைமிஞ்சும்கொண்டைக்காரி!
தண்டைசிலம்பொலிகுனுக்குக்காரி!
தாமரைபோன்றமுகத்துக்காரி!
கண்டவர்மயக்கும்மாயக்காரி!
கடவுள்படைப்பிலேகபடக்காரி!
Back to Top