இன்பக் கடல்

காதல்வேகம்கட்டுக்காவல்மீறச்செய்யுது:ஆசை
கனிவுகொண்டுஇனிமைகாணத்துடித்துநிற்குது:
ஈதல்என்றதத்துவமேஇங்குவிளைந்தது!
இறைவனாகிஅருள்சுரந்துவளரச்செய்யுது!
மாலைவேளைவந்ததுமேமயக்கம்சேருது!&இளமை
மானைப்போலதுள்ளியாடிஇன்பம்தேடுது!
பாலைத்தேனைசுவைகெடுத்துநிலவுஇனிக்குது:உணர்ச்சி
பாட்டுத்தாளம்பூட்டுச்சாவியாகத்துடிக்குது.
ஊரடங்கும்வேளைகூடவிழித்திருக்குது:கலப்பு
உறவுக்காகஉலகத்தையேஇழுக்கத்துணியுது!
ஈரநெஞ்சில்இளமைவேகம்மின்னலாகுது!தடுக்க
எவரினாலும்முடிவதில்லைஎல்லைக்காணுது!
கலந்துவிட்டஉறவிலங்குஅமைதிகாணுது!வாய்கள்
கதவடைத்தஇதயத்தாலேபேச்சைமறக்குது!
எழுச்சிகொண்டஉணர்ச்சியங்குஉறைந்துவிட்டது!காதல்
இன்பமென்றகடலின்எல்லைஅலைகள்பாடுது!
Back to Top