கவிஅவைக் கவிஞர்கள்

பொங்குமெழில் கவியரங்கை ஆள வந்த
புகழ்க்கவிஞர் கணக்காயன் கண்ம தியன்
சங்கம்வளர் தமிழ்மார்சல் முருகன் காரைக்
கிழாரோடு அசோக்ராசு தியாக ராசன்
மங்காத தமிழிலக்கு வனாரின் மைந்தர்
மானமிகு திருவள்ளுவர் சென்னை ஆண்ட
தங்குபுகழ் சாகணேசன் ஆண்டவ ரோடு
சவகர்லால் ராஜேந்திரன் டான்ஸ்ரீ குமரன்
டத்தோஸ்ரீ சாமிவேலு செங்குட்டுவன்
இரபியுதீன் அயூப்போடு சேக்அப் துல்லா
டத்தோஆம் நடராஜா அருளின் தந்தை
பேராயர் எஸ்றாசற் குணம்போன் றோர்கள்
இத்தேசம் எத்தேசம் தமிழி ருக்கோ
இவர்களங்கே சிறந்திருப்பர் பசீரலி அப்பாஸ்
உத்தேசம் பலநண்பர் பெயரைச்சொல்லி
உவந்துரைக்க மனமுன்டு நேரம் இல்லை!
Back to Top