அண்ணா மறையவில்லை (இரங்கற்பா)

அண்ணாமறைந்தாரா?அன்புருவம்மறைந்ததுவா?
என்னயிதுஅநியாயம்எவர்சொன்னார்துயர்ச்செய்தி
திங்கள்முகங்கொண்டதென்னாட்டுக்காந்திமுகம்
எங்கேமறைந்தது?இங்குள்ளார்மனதிலெல்லாம்
அண்ணாவின்திருவுருவம்அற்றுப்போய்விட்டதுவோ?
சொன்னாலேவாய்கூசும்சொல்லாமல்இருந்தாலோ
மனங்குமுறிவெடித்துவிடும்மடிந்துவிடும்மனிதநேயம்
பகலென்றும்இரவென்றும்பாராமல்அயராமல்
இணையில்லாஆட்சியினைஇந்நாட்டில்ஏற்படுத்த
தூங்காமல்கண்விழித்துதுவளாமல்உழைத்ததனால்
தூங்குகிறார்கல்லறையில்துயில்எழுவார்பின்ஒருநாள்
கல்லறையின்உள்ளேகண்ணயர்ந்துதூங்குகிறார்
சில்லறையாய்வந்தமனச்சுமையெல்லாம்இறக்கிவைத்து
தென்னாட்டுமக்கள்தெளிவோடுவாழ்வதற்கு
தமிழ்நாட்டுமக்கள்தனித்துயர்ந்துவாழ்வதற்கு
கழகத்தைஏற்படுத்திகலாச்சாரம்சீர்படுத்தி
அழுத்தமுடன்பேச்சாலேஅனைவரையும்சீர்திருத்தி
எழுத்தாலேமக்களிடம்எழுச்சியினைஉண்டாக்கி
அழுத்தமுடன்கொள்கைகளைஅடுக்கடுக்காய்எடுத்துரைத்து
நாடகத்தால்சினிமாவால்நல்லபலகலைத்திறத்தால்
நாடுதனில்உள்ளோரைநல்வழிக்குமீட்டுவந்த
அண்ணாவாமறைந்துவிட்டார்என்னயிதுஅநியாயம்
அண்ணாமறையவில்லைஅன்புருவம்மறையவில்லை
தென்னாட்டுக்காந்தியண்ணாசென்னைப்பல்கலைக்கழக
முன்னாலேமெரினாவில்முகிழ்ந்திருக்கும்ஓர்சிறிய
கல்லறையின்உள்ளேகண்ணயர்ந்துதூங்குகிறார்
அண்ணாமறையவில்லைஅன்புருவம்மறையவில்லை
பெண்ணாங்குகாவிரிக்கும்பெரும்புலவர்வள்ளுவர்க்கும்
கண்ணகிக்கும்கம்பருக்கும்காவியத்துப்புலவர்கட்கும்
சிலைவைத்தஅண்ணன்தன்சிறப்பெண்ணிமனம்புழுங்கி
சிலையாகநிற்பவர்யார்சிந்தியழுவோர்யார்யார்?
மதறாஸ்எஸ்டேட்டைதமிழ்நாடுஆக்கியவர்
பதமானபேச்சாலேபகைவரையும்மடக்கியவர்
உலகத்தமிழ்மாநாட்டைஒப்பின்றிநடத்தியவர்
கலகமிலாநல்லாட்சிகண்டுயர்ந்தபேரறிஞர்
படியரிசித்திட்டத்தைப்பாங்குடனேதுவக்கியவர்
படிப்படியாய்க்கிராக்கிப்படிஊழியர்க்குஉயர்த்தியவர்
நம்மினத்தைக்காப்பதற்கும்நாட்டுநலம்காப்பதற்கும்
மும்முனைப்போராட்டம்முத்தமிழ்க்கோர்போராட்டம்
விலைவாசிப்போராட்டம்இந்திக்கோர்போராட்டம்
மலைமலையாய்த் தடைவரினும்மனந்தளராப்தடைமீறல்
எத்தனையோபோராட்டம்எத்தனையோதடைமீறல்
எத்தனையோசிறைவாசம்எத்தனையோபெருந்தொல்லை
இத்தனையும்தாங்கும்இதயத்தைப்பெற்றஅண்ணன்
செத்திட்டார்என்கின்றசேதிஅறிந்தவுடன்
விழுபவரும்எழுபவரும்விம்மிவிம்மிஅழுபவரும்
தொழுபவரும்நைந்துருகிதுயரத்தால்மனங்கலங்கி
வாடுகின்றதம்பிகள்யார்வற்றாதகண்ணீரால்
ஓடுகின்றநதியிலண்ணன் உடல்கழுவிவைப்பவர்யார்
இதயத்தைக்கடன்வாங்கிஏழைகளைவாழ்விக்க
உதவத்துடித்திருக்கும்உத்தமர்கள்எத்தனைபேர்
செம்மொழிஎன்றேதமிழைசீர்தூக்கிவாழ்விக்கும்
நம்தம்பிஎத்தனைபேர்நானறியவேண்டாமா
என்பதனைஅறிவதற்குஏற்பட்டஆசையினால்
மண்புதைத்தகல்லறைக்குள்மனம்புதைத்துசொல்புதைத்து
அண்ணன்உறங்குகிறார்அறிவாலயத்தலைமை
மன்னன்உறங்குகிறார்மற்றென்ன?எந்நாளும்
மொழியோடுமொழியாகநாட்டோடுநாடாக
உயிரோடுஉயிராகஉணர்வோடுஉணர்வாக
அறிவோடுஅறிவாகஅன்போடுஅன்பாக
நீதியிலேநேர்மையிலேநெறிமாறாச்செயல்களிலே
அண்ணாஇருக்கின்றார்அறிஞர்இருக்கின்றார்
ஆண்டுநூறானாலும்அழிவின்றிநம்முடனே
Back to Top