ஆயிரம் கதை இருக்கு

அவன்:-செக்கச்சிவந்தநிறமிருக்கு!
சிரிப்பில்ஆயிரம்கதைஇருக்கு!
முக்கனிச்சாறாய்ச்பேச்சிருக்கு!
முழுநிலவாகமுகமிருக்கு!
அவள்:-சிங்கம் தந்ததுநடையழகு!
செந்தமிழ்தந்ததுசொல்லழகு!
தங்கம்தந்ததுகுணத்தழகு!
தந்தம்தந்ததுஉடலழகு!
அவன்:-மயிலும்தோற்குமுன்ஆட்டத்திலே!
மானும்தோற்குமுன்சாயலிலே!
குயிலும்தோற்குமுன்குரலினிலே!
குங்குமம்தோற்குமுன்உதட்டினிலே!
அவள்:-படையும்தோற்குமுன்நடையினிலே!
பழமை தோற்குமுன் உடையி னிலே!
விடிந்தே தெரியும் திறமை யெலாம்!
விடையினைக் கூறும் இளமை யெலாம்!
அவன்:-காதல் வந்தால் அன்பு வரும்!
அன்பு வந்தால் ஆசை வரும்!
ஆசை வந்தால் பாசம் வரும்!
பாசம் வந்தால் பழக வரும்!
அவள்:-எட்டஇருந்தால்மோகம்வரும்!
இணைபிரிந் தாலோ தாகம் வரும்!
கிட்ட இருந்தால் உறவு வரும்!
கிடைத்திட அரிய இன்பம் வரும்!
Back to Top