இறைத்தமிழ் வாழ்த்து


பொன்னுக்குநிறந்தந்தாய்பூவிற்குமணம்தந்தாய்
பண்ணிற்குக்குளிர்தந்தாய்!பாவிற்குச்சுவைதந்தாய்!
மண்ணிற்குவளந்தந்தாய்!மாக்கடற்குநிறம்தந்தாய்!
விண்ணிற்குஒளிதந்தாய்!வியக்குமரும்பரம்பொருளே!
ஒலியாகிகுரலாகிஒலிக்குறிப்புதானாகி
வலிவானசொல்லாகிவற்றாதஊற்றாகி
மொழியாகிஎழுத்தாகிமூப்பறியாஇளமையொடு
விழிப்போடும்துடிப்போடும்விளங்குஞ்செந்தமிழ்த்தாயே!
எழுந்தாலும்விழுந்தாலும்கதிரின்வீச்சு
எங்கெங்குவீழ்கிறதோஅங்கங்கெல்லாம்
பரந்தோங்கிவாழ்ந்திருக்கும்கன்னித்தாயே!
பைந்தமிழேவாழ்வரசி!வணங்குகின்றேன்!
உன்னைவணங்குகிறேன்!உன்மகன்நான்என்பதனால்
என்வாக்கைஉயர்வாக்கு!இருப்போரைக்களிப்பாக்கு!

Back to Top