எழு – விழி

முன்னேற்றம்தந்திடுமேமுயற்சி;அதனை
முறையாகமேற்கொண்டால்உயர்ச்சி;நல்ல
எண்ணோட்டம்வேண்டுமடாஉனக்கு;இதுவே
எப்போதும்உனைஉயர்த்தும்கணக்கு;அறிவுக்
கண்ணோட்டம்கரையேற்றும்பாரு!ஆழ்ந்த
கருத்தோட்டம்மதிப்புயுர்த்தும்சீரு!என்றும்
தன்னோட்டம்தடம்மாறாப்போக்கு;முயன்று
தாங்கிப்பார்வாழ்வுயரும்வறுமைநீங்கும்!
பாடுபடுபலனுண்டு;மண்ணைவெட்டி
பகுத்துப்பார்தங்கமொடுவைரம்உண்டு!
கேடுவிடு;பிறர்வாழத்தொண்டுசெய்நீ!
கேட்காதபோதுமிறைஅருள்கிடைக்கும்!
ஆடுவிடகாடுகெடும்;நாணல்இட்டால்
ஆறுகெடும்;இதுபோன்றசெயல்கள்நீக்கு!
ஈடுபடு;ஊறுபடாசெயல்கள்செய்நீ!
எப்போதும்வாழ்வினிக்கும்இன்பம்தேங்கும்!
அறுவடைதான்வேண்டுமெனில்விதைக்கவேண்டும்
அறுபடையான்விதைவிதையான்வினைதான்தீர்ப்பான்!
உருப்படியாய்ஓர்ந்துபார்ஓலம்வேண்டாம்
உன்னுழைப்புநேர்மைதான்உயர்த்திக்காட்டும்!
ஒருவிடையும்காணாதகேள்விஉண்டா!
ஒவ்வொன்றாய்க்கேட்டுப்பார்நிகரேநீதான்!
வரும்பொருளாய்இறைவனத்தில்ஏற்றம்சேர்ப்பான்!
வற்றாதவளவாழ்வுஅமையும்காண்பாய்!
தொட்டால்தான்செயல்துலங்கும்;தூரநின்று
துதிபாடிப்பயனில்லை;இனிப்புதன்னை
எட்டவைத்துப்பார்த்திருந்தால்சுவைதான்உண்டா!
இப்போதேஎழுவிழிநீசெயலைநோக்கு!
அட்டியில்லைவெற்றியினைஅடைந்தேதீர்வாய்!
அதைத்தடுக்கஎவருண்டுபுதுமைசெய்நீ
பெட்டியிலேஅடைபட்டுக்கிடந்திடாதே
புறப்படுநீசிறப்புடனேஏற்றம்காண்பாய்!
மூழ்கினவன்முத்தெடுப்பான்;நூல்கள்தன்னை
முறையாகப்பயின்றவன்தான்வெற்றிகாண்பான்
ஏழ்மையினைக்தகர்த்தெறிநீஏற்றம்கொள்வாய்
இன்சொல்நற்பண்புழைப்புகொள்வாய்வெல்வாய்
ஆள்வதற்குஆற்றல்கொள்;ஆமையாநீ!
ஐந்தடங்கிஒடுங்கிடாதே;அடிமைநீக்கு
தாழ்ந்துழலும்எண்ணத்தைஅறுத்துவீசு
தலைநிமிரு;எழுகதிராய்;தயக்கம்ஏனோ
கோபுரம்போல்நீஉயரு;கொள்கைமாறாக்
குணக்குன்றாய்வாழ்ந்திடுநீ;பயிர்கள்வாழ்த்தும்
காவிரிபோல்வளங்கூட்டு;வானம்தந்த
கருணைமிகு,மழையாகு,எளியர்ஏழை
ஆவியுள்ளவரைமறவாஉதவிசெய்நீ
அரும்பசிக்குஉணவளிநீ;தெய்வம்வாழ்த்தும்
தீயவர்கள்உறவுவிடு;நல்லோர்நாடு
திருவருளும்அறம்பொருளும்சிறக்கும்காண்பாய்
Back to Top