காமரசக் கடல்

பூவாடைஎனைமயக்கத்திரும்பிப்பார்த்தேன்
பொன்னோடைஎழில்மேனிபொலிவுகூட்டும்
பாவாடைதாவணியில்பருவமங்கை
பார்வையிலேசுருக்கிட்டுஎனையிழுத்தாள்!
மாவாட்டும்கற்குழவியாகியெந்தன்
மனஞ்சுழலஉணர்வுந்தஆர்வத்தாலே
நாவாடஉளந்துணிந்தேன்;அவளோமெல்ல
நடைபெயர்ந்தாள்;நான்தொடர்ந்தேன்;கடலோபக்கம்
பார்வையிலேஎனையிழந்தேன்;கன்னலாளின்
பசப்பினிலேநினைவிழந்தேன்;கொவ்வைச்செந்தேன்
கோர்வையிதழ்ச்சிவப்பினிலேசெயலிழந்தேன்
குலைக்கனியாம்கன்னத்தைமார்பைக்கண்டு
ஊர்வெளியைச்சூழ்நிலையைமறந்தே
உளறுமொழிக்கிறுக்கனைப்போல்புலம்பலானேன்
கூர்விழியாள்கடற்கரையேஅடைந்தபோது
குமுறுமுணர்வோடங்கநானும்சேர்ந்தேன்.
நான்பார்த்தேன்;மான்பார்த்துத்திரும்பிக்கொண்டாள்
நான்பார்க்காப்பாவணையில்திரும்பும்போது
மான்பார்த்தாள்;நேர்க்கோட்டில்விழிகள்சேர
மணிபார்த்தேன்;இரவெட்டு;நிலவோநல்ல
தேன்வார்த்துஒளிகொட்டும்;அலைகள்
திசையெங்கும்இன்பமோஇன்பம்என்று
தான்ஆர்த்துகாதலர்கள்இளமை
தணித்திருந்தார்;நாங்களங்கேதனித்திருந்தோம்
முன்னலையைப்பின்னலைகளவாங்கிக்கொஞ்சி
முத்தமிடும்காட்சியினைஎங்கள்கண்கள்
கன்னலினைஉண்பதுபோல்சுவைத்துப்பார்த்துக்
கருத்தினைந்தபோதங்கேமேகம்ஒன்று
தண்ணொளியின்நிலவணைத்துத்தழுவக்கண்டு
தளிருடலைநான்தழுவத்துடித்துநின்றேன்
மின்னொளிக்கண்மெல்லிடையாள்நெருங்க;நாங்கள்
மோகமெனும்காமரசக்கடலில்வீழ்ந்தோம்!
Back to Top