பகை நொறுக்கிப் போடு

வாடாதேமனிதா;உனைத்தாழ்த்திப்
வஞ்சகர்க்குஅஞ்சாதே;துணிந்துநில்லு!
மூடாதேமுயற்சிதனை;விதையின்ஓட்டை
முட்டியுடைத்திளந்தளிரும்துளிர்க்கும்பாரு!
நாடாதுதோல்வியுனை;கல்பிளந்து
நாட்டிடுதேமரம்வேரைஇதனைத்தேரு!
ஓடாதே!உனைப்பழிப்போர்ஓய்ந்துபோவார்!
ஓய்வின்றிநேர்மையுடன்உழைத்தால்வெல்வாய்
பணமிருந்தால்பத்துப்பேர்புகழ்வார்;உன்னைப்
பாராட்டிஇந்திரன்சந்திரனென்பார்கள்!
பணமில்லாநிலைகண்டால்;பார்க்காதார்போல்
பாதைதனைமாற்றியவர்மறைந்துபோவார்!
குணம்நாடிப்பார்ப்பவர்கள்எவரும்இல்லை
குறைகூறிப்பழித்திகழப்பலபேருண்டு!
இனங்கண்டுமுன்னேறு;உனக்குப்பின்னால்
எவரெவரோதுதிபாடிவந்துநிற்பார்!
அச்சத்தைவிட்டொழிநீ;மடமைநீக்கு
ஆளுமையைப்பெற்றிடுநீ;உலகில்உன்னை
துச்சமெனஇகழ்ந்தவர்கள்புகழக்காண்பாய்
தூய்மைஅறச்செயல்கள்உனைஉச்சம்
நிச்சயமாய்நல்லதுசெய்நலிந்தோர்வாழ
நிலைத்தசெயல்செய்துபார்;உலகம்போற்றும்!
கொச்சைபடஉன்புகழைநசுக்கிப்போட்ட
கொடியவர்கள்தலைதாழ்ந்துவணங்கிஎற்பார்!
உன்னைநீநம்பு;உன்செயலைநம்பு
உன்னாற்றல்வலிமைதனைஉலகேமெச்சும்!
தன்னையறி,துணிந்தியங்கு;செயலைநாட்டு!
தானாகமுன்னேற்றம்உன்னைநாடும்!
பின்னிருந்துகுழிபறிக்கும்நரிகள்கூட்டம்
பிடரிதலைகால்படவேஓடும்காண்பாய்!
எண்ணரியசாதனைகள்செய்யத்தானே
இவ்வுலகில்நீபிறந்தாய்;பழிக்கஞ்சாதே!
போர்நடத்து;சூழ்ச்சி;பழி;
புறமுதுகிட்டோடப்பகைநொறுக்கிப்போடு!
யாருனக்குவழிகாட்டி;நேர்மைநீதி
நியாயம்;உழைப்பென்றாலோ,அதுவேவெல்லும்!
தேருதலைநீயுனக்கேதேற்றிக்கொள்ளு!
தேம்பியழுவார்;பழித்தோர்;தொலைந்தேபோவார்!
ஆறுதலைப்பெறுமனிதா;ஆறுதேரு
அருகிருக்குவெற்றி;இதைத்தடுப்பார்யாரு!
Back to Top