புத்தர்-ஏசு-நபி-சிபி!

பஞ்சத்தைஓட்டிடுவார்;மக்கள்மீளப்
பகுத்தறிவைஊட்டிடுவார்;துணிவைத்தந்து
அஞ்சுநிலைபோக்கிடுவார்;விழிப்புதந்து
அவலநிலைநீக்கிடுவார்;அடிமைஆண்டான்
கெஞ்சுநிலைதுறத்திடுவார்;கீழும்மேலும்
கெடுப்பவனின்வேரறுப்பார்;கொடியோர்நாட்டில்
மிஞ்சுநிலைதடுத்திடுவார்;அவரைத்தானே
மேதினியில்மனிதரிலேதெய்வம்என்போம்!
கொத்தடிமைஒழித்தவரை;கொடுமைகண்டு
குமுறியெழும்குணத்தவரை;ஏழைவாழ
நித்தமுழைக்கின்றவரை;நேர்மைநீதி
நிலைக்கவழிசெய்பவரை;உலகேமெச்சும்
வித்தையிலேவல்லவரை;நாடுஓங்க
விடியலினைத்தந்தவரை;காலந்தோறும்
முத்தமிழே;ஆருயிரே;அமுதேஎன்று
மூவுலகும்தலைவணங்கும்மறுப்பாருண்டோ?
பசித்திருப்போர்நிலையறிந்துஅதனைப்போக்க
பாதைவழிதேடியவர்புத்தரென்போம்!
கசிந்துருகிப்பயிர்வாடதானும்வாடும்
கருணைமனங்கொண்டவர்தான்ராமலிங்கர்!
நசிந்துடலில்நோயுற்றஉயிருக்காக
நற்புதுமைநிகழ்த்தியவர்ஏசுநாதர்!
புசித்திடவேபுறாகேட்டவேடனுக்குப்
பொன்னுடலைச்“சிபி”தந்தார்!உண்டோ
சாந்தியொற்றுமையமைதிசமத்துவத்தைத்
தாரணிக்குத்தந்து“நபி”நெறியில்
மாந்தரதுமடமையிருள்போக்கவந்த
மணிவிளக்குசாக்ரட்டீஸ்லிங்கன்கமால்
காநதி,பெரியார்அண்ணாதிருவள்
காட்டும்வழிநடந்துநல்அறிவைஆள்வோர்
ஏந்துசுடர்ஒளியினிலேஉலகேஉய்யும்!
ஏதுயினிமானுடத்திற்கிடர்பாடேது?
Back to Top