மீட்டாத புதுயாழ்

(கவிப்பேரரசர் கண்ணதாசன் பாராட்டிய கவிதை)

மேகத்தைஒத்தகரும்கூந்தல்;பாயும்
மீன்அம்பைஒத்தஇருகண்கள்;காதல்
வேகத்தைதூண்டுகிறபார்வை;வட்ட
வெண்ணிலவைப்போலமுகத்தோற்றம்;உற்ற
சோகத்தைமாற்றுகிறவனப்பு;இன்பச்
சுனைத்தேக்கம்இன்னமுதக்கூட்டு;மோக
தாகத்தைமீட்டுகிறஇளமை;கொண்ட
தளிர்மேனி;இளமொட்டு;நங்கைநல்லாள்!
ஓவியந்தான்!உயிரின்பக்கவிதையேதான்!
ஒளிகுன்றாசுடர்மணிதான்!ஒப்பேஇல்லாக்
காவியந்தான்!கற்பனையால்காணக்கிட்டாக்
காரிகைத்தான்!கனிக்கொத்து!கன்னற்சாறு!
மேவியதேன்!எழிற்குன்றுமென்மைத்தண்பூ!
மீட்டாதபுதுயாழ்தான்!இளைஞன்தன்னை
ஆவியிலேகலந்துய்யமணந்தாள்;அந்தோ!
அன்றிரவேஅவனிறந்தான்விதவையானாள்!
கோவில்லை;அவள்கணவன்இல்லை; அந்தக்
கோதைக்குவாழ்வில்லை;இன்பமில்லை;
பூவில்லை;பொட்டில்லை;மஞ்சள்இல்லை;
புதுவண்ணப்பூப்போட்டசேலைஇல்லை
தேவில்லை;அவள்தெய்வமஇல்லை;
தெளிவில்லை;ஒளியில்லை;தெம்பும்இல்லை;
சாவில்லை;அதுகிட்டும்;அதுதான்சொந்தம்
சாகாமல்யார்வாழ்ந்தார்உண்டா?இல்லை!
நிலவுநிறஆடையவள்உடுத்தினாலும்
நீங்காதஆசைஅலைபுரட்சிசெய்யும்!
உலவாமல்,உரத்தகுரல்பேச்சில்லாமல்
ஓடாமல்,ஆடாமல்,ஒடுங்கினாலும்
செலவாகும்பருவத்தைத்தேக்கிவைத்தால்
தீராதவேதனைதான்;இளமைக்கோலம்
வளமற்றுப்போகவில்லைவாடவில்லை
வாதனைக்குஅளவில்லை,வாழ்வா?சாவா?
ஒருமணந்தான்ஒருபெண்ணுக்கிருக்கவேண்டும்
ஒருமணத்தின்பயனெதையும்அவள்கண்டாளா?
திருமணந்தான்அவள்கண்டாள்;பலன்என்
தீராதவேதனைதான்கண்டாள்;இந்த
ஒருமணத்தின்முறையிங்கேதகர்ந்தாலென்ன?
ஓர்ந்திடுவீர்நாட்டோரே!உணர்வைப்பாரீர்!
மறுமணத்தின்முறையிங்கேவேண்டும்வேண்டும்
மறுத்திடிலோமங்கையினைபழிதான்தீண்டும்!
உள்ளத்தால்பண்பட்டவயதானாலும்
ஓதறியாத்துன்பங்கள்ஏற்றல்கிட்டும்.
வெள்ளையினால்ஆடையினைக்கட்டிக்கொண்டால்
விரகமென்னநீங்கிடுமா?தரையில்போட்ட
துள்ளுகிறமீனைப்போல்வாழ்வில்இன்பம்
துய்த்துய்யத்தவிக்கின்றஇளமைதன்னைக்
கள்ளத்திற்கிடம்விட்டுக்கருக்கிடாதீர்!
காசினியீர்!கருணையுடன்விளக்கம்காண்பீர்!
பட்டுவிடவில்லையவள்;பட்டுமேனிப்
பளபளப்புமாறவில்லை;கன்னிக்கோலம்
கெட்டுவிடவில்லையவள்;கற்புவிற்கக்
கீழிறங்கவில்லையவள்;இல்வாழ்வின்பம்
விட்டுவிடவில்லையவள்;வாழ்ந்தாலென்ன?
வேரறுந்தபேரெல்லாம்ஆடும்போது
தொட்டுவிடக்கூடாதாஇல்லறத்தை
துயர்துடைக்கக்கூடாதாநாட்டீர்சொல்வீர்!
தடுத்திட்டான்மணமானஅவள்தன்அண்ணன்
தப்பென்றாள்குழந்தைக்கைஅவள்தன்அண்ணி!
விடுத்திட்டாள்புராணத்துக்குப்பைதந்த
வீம்புமொழிஅர்ச்சனையைஅவள்தன்அத்தை
கெடுத்திட்டாள்பெற்றதாய்ஏற்கவில்லை
கேட்பானேன்தந்தையினைஉற்றார்மற்றார்
மடுத்திட்டார்;பள்ளத்தில்உணர்ச்சிவெள்ளம்
மாய்கிறதுசாய்கிறதுமதிப்பார்யாரோ?
பூப்போலஅவள்மலந்தாள்வாடைகொண்டாள்
பொல்லாதவிதவையெனும்சொல்லால்உள்ளம்
தீப்போலசுடர்விட்டுக்கொந்தளிக்க
திகைக்கின்றாள்;தேம்புகிறாள்;தௌவில்லாத
பாப்போலகுழம்புகிறாள்;பவளச்செவ்வாய்
பசிகொண்டுதுடிக்கின்றாள்அவளைப்
காப்போர்யார்?வாழ்வீப்பீர்!தவறோசொல்வீர்!
கட்டாயம்விதவைமணம்வேண்டும்!வேண்டும்!
மங்காதாபுராணத்துமடமைச்செய்கை
மடியாதாவிதவையெனும்மாறாத்தீச்சொல்!
பொங்காதாமறுமலர்ச்சி!புதுமைஎண்ணம்
பொலியாதாநாட்டிடத்தில்;இளமைவேகம்
திங்காதாஉள்ளத்தை;கண்டும்ஏனோ
தெரியாதார்போல்நடித்தீர்என்னேமிச்சம்!
தங்காதாமறுமணத்தின்வேட்கை;எங்கும்
தளிராதாமுற்போக்கு;அந்நாள்!எந்நாள்?
Back to Top