அறிவின் வித்து!

வெற்றிஎன்பதுஉழைப்பின்வித்து!
உழைப்புஎன்பதோஉறுதியின்வித்து!
உறுதிஎன்பதுதெளிவின்வித்து!
தெளிவுஎன்பதுஅறிவின்வித்து!
அறிவுஎன்பதுஆய்வின்வித்து!
ஆய்வுஎன்பதோதேடலின்வித்து!
தேடல்என்பதுதூண்டலின்வித்து!
தூண்டல்என்பதோஉணர்வின்வித்து!
உணர்வுஎன்பதுகடவுளின்ஆக்கம்
கடவுள்என்பதோகடந்துள்செல்வது!
கடப்பதுஎன்பதுஐம்புலன்ஒடுக்கம்!
ஐம்புலம்என்பதோஜீவனில்அடக்கம்!
ஜீவன்என்பதுஆத்மாதொடக்கம்!
ஆத்மாஎன்பதோஆதிவிநோதம்!
ஆதிஎன்பதுஅனாதியானது!
அனாதிஎன்பதோபிரபஞ்சமாகும்!
பிரபஞ்சமென்பதுஅழிவைவென்றது!
அழியாஆற்றலோசக்தியின்ஊற்று!
சக்திஎன்பதுஜீவனின்இயக்கம்!
ஜீவன்என்பதோசிவனாய்விளங்கும்!
சிவனேஎன்பதுசெயல்களின்துடிப்பு!
செயல்கள்என்பதோஇயக்கமாகும்!
இயக்கம்என்பதுசுழற்றும்ஆற்றல்!
சுழற்றல்என்பதோமனத்தின்வேகம்!
மனதுஎன்பதுமந்திரஈர்ப்பு!
மந்திரம்என்பதோமனத்திறமாகும்!
மனத்திறம்என்பதுமாயைத்தேக்கம்!
மாயம்என்பதோமயக்கத்தொடக்கம்!
மயக்கம்என்பதுசூன்யவெற்றிடம்!
சூன்யம்என்பதோபேரின்பம்தரும்!
பேரின்பமென்பதுபரமானந்தம்!
பரமானந்தமோபரம்பொருட்சோதி!
சோதிஎன்பதுஆன்மசுடரொளி
ஆன்மாஓமெனும்நமசிவாய
சிவாயம்என்பதுமெய்யைக்குறிக்கும்
மெய்யென்பதுவோபொய்யாலானது
பொய்என்பதுவோபூஜ்யமானது
பூஜ்யமென்பதுஞானதிறவுகோல்
ஞானமென்பதுதன்னைஅறிவது
தன்னைஅறிவதேஇறைவனைஅறிவது!
Back to Top