புற்று

பூமியிலேஅழகழகாய்ப்புற்றுதோன்றும்!
புனிதமிகும்கோபுரம்போல்உயர்ந்துகாணும்!
சாமியில்லைபுற்றுக்குள்;எறும்புக்கூட்டம்
சமத்துவத்தைஒற்றுமையைமனிதர்கட்கு
காமிக்கும்வகையாகவாழ்ந்துகாட்டி
கருத்துடனேகூட்டுறவின்உயர்வைநாட்டும்!
சேமிக்கும்பழக்கத்தைமனிதர்கட்டு
சொல்லியதேஎறும்புகளின்கூட்டம்தானே.
அலையலையாய்சுறுசுறுப்பாய்அங்கும்இங்கும்
அலைந்தலைந்துஉணவுகளைத்திரட்டிவந்து
வலைக்குள்ளேசேமித்துமழைக்காலத்தில்
வாழ்வதற்குவழிகண்டஎறும்புக்கூட்டம்
மலையளவுஅறிவுரையைமனிதனுக்கு
மணிமணியாய்த்தந்ததுவும்;கூட்டுவாழ்க்கை
குலையாமல்வாழ்ந்துகாட்டிஒரேபுற்றுக்குள்
குறைவின்றிவாழ்வதுவும்எறும்புதானே!
புற்றதற்குக்கட்டுதற்குக்கற்றுத்தந்த
பொறியாளர்எவருண்டு;போர்க்காலத்துப்
பற்றுடையவீரன்போல்பரபரத்துப்
பாங்குடனேசிறுவாயில்மண்சுமந்து
பொற்கொல்லர்நகைசெய்தல்போலேஅந்தப்
புற்றுதனைக்கட்டுவதுஅடடா!அந்தப்
பொற்புடையசாதனைகள்மனிதனுக்குப்
பொறுமைக்கும்திறமைக்கும்சவாலேயன்றோ!
மன்னன்தன்நாட்டிலுள்ளமக்கள்காக்க
மகத்தானகோட்டையதைகட்டிஆங்கே
எண்ணற்றதானியங்கள்களஞ்சியத்தில்
எப்போதும்வைத்திருப்பான்;பசிபஞ்சங்கள்
தன்னாட்டுமக்களினைத்தாக்காவாறு
தடுத்தாள்வான்போர்க்காலம்காப்பான்.இந்த
பொன்னரியதத்துவத்தைமனிதனுக்குப்
புகட்டியதுபுற்றுகளும்எறும்பும்தானே!
போரில்லாஓருலகம்புற்றுக்குள்ளே
புரிந்துசெயல்படுகின்றதலைமைஅங்கே
நீருக்கும்நிலத்திற்கும்சண்டைஇல்லை!
நீபெரியன்&நான்பெரியன்&
யாருணவையார்பறித்தல்பதுக்கல்இல்லை!
யாவருக்கும்சமச்சீர்தான்புதுமைஆட்சி
ஊருலகைக்கட்டியாளும்மனிதன்;இந்த
ஒப்புமைஇல்லாச்செயலைப்போற்றவேண்டும்!
Back to Top