முத்தமிழ் வித்தகர் கலைஞர்

நாட்டையொருசொர்க்கமெனஆக்கிச்சேர்க்க
நல்லவர்கள்முயன்றால்தான்முடியும்;நெஞ்சக்
கூட்டுக்குள்,நாடுமொழிமக்கள்வாழ
கொள்கைவழிகண்டால்தான்செயல்கள்ஓங்கும்
தீட்டுகிறதிட்டங்கள்வெற்றிசேர்க்கும்!
திசையெட்டும்தமிழ்பரவிசெம்மைபூக்கும்!
வாட்டுகிறபசிபஞ்சம்வறுமைநீங்க
வழிவகுத்தஒருவருண்டுஅவர்தான்யாரோ!
உதயசூரியன்போலகலைஞர்வந்தார்!
ஒப்பற்றசாதனையால்உயர்ந்துநின்றார்!
இதயத்தில்என்நாளும்வைக்கத்தக்க
எத்தனையோசெய்திட்டர்!மக்களுக்கு
புதையல்போல்நற்பலன்கள்குவித்துததந்தார்!
பொன்னுலகில்ஏழைகளைவாழவைத்தார்!
அதிசயமோஎனஎண்ணத்தக்கதிட்டம்
ஆயிரமாயிரம்தந்தார்!வெற்றிகண்டார்!
கூரையிலேவாழ்கின்றமக்கள்கொண்ட
குறையறிந்தார்!அதைமாற்றத்திட்டம்போட்டார்!
காரைவீடனைவர்க்கும்கட்டித்தந்தார்!
கண்குளிர்ந்தார்!மனங்குளிர்ந்தார்!மக்கள்:வாழ்த்தி
நீரைக்கண்ணால்சொரிந்துமகிழ்தல்கண்டார்!
நித்தமுயிர்வாட்டுகிறபசியைப்போக்க
வோ,நீரை,மரம்,பெறவே;ஊட்டுதல்போல்
விலைரூபாய்ஒன்றுகிலோஅரிசிதந்தார்!
கொடுத்தார்திருமணஉதவி;கருவில்வாழும்
குழந்தைக்கும்தாய்க்கும்மெனமகப்பேருதவி!
கொடுத்தார்பாட்டன்பாட்டிமுதியோர்க்கெல்லாம்
குறைவில்லாவாழ்வுதவி;வேட்டிசேலை
கொடுத்தார்பள்ளிக்கேகும்சிறார்க்குஎல்லாம்
முட்டை,சத்துணவு,சீருடை,சைக்கிள்கள்
கொடுத்தார்தொலைக்காட்சியொடுபஸ்பாஸ்
கண்ணொளிகாற்செருப்புமுதல்கருணைஇல்லம்!
வீட்டுக்கொருவிளக்கெரியவழியேதந்தார்!
விசையடுப்புஎரிவாயுதந்தார்!மற்றும்
கூட்டுறவில்எண்ணெய்முதல்மளிகை,மேலும்
பருப்புடனேஅரிசிகோதுமைகள்தந்தார்!
பாட்டுக்கொருபாரதியின்பெண்மைஓங்க
படைத்திட்டார்சுயஉதவிக்குழுவை;நாட்டில்
பாட்டாளிஏழைபொதுமக்கள்நோய்வாய்ப்
படாதிருக்கஉயிர்காக்கும்திட்டம்தந்தார்!
விவசாயநிலவரியைக்குறைத்தார்!கிணற்றுக்
விவசாயிகடன்ஏழாயிரம்கோடியை
கிலவசமின்சாரமொடுகடனும்தந்தார்!
தவிப்போர்க்குஉதவிடவேதுவக்கிவைத்தார்!
தந்தார்காப்பீடு,உயிர்,பயிர்,
புவிபோற்றஇமாம்உலமாபூசாரிகட்கு
போகவரசைக்கிளொடுநிதியும்தந்தார்!
வானார்திருவள்ளுவர்க்குக்கோட்டம்தந்தார்!
வானுயரக்குமரியிலேசிலையைத்தந்தார்!
தேனார்க்கும்சிலப்பதிகாரத்தைப்போற்றி
திசைபுகழும்பத்தினிக்கோட்டத்தைத்தந்தார்!
வான்முட்டுமஎழுநிலைமாடத்தைத்தந்தார்!
வளர்திரையில்பூம்புகார்பெருமைசேர்த்தார்!
தொன்மைமிகுதிருவாரூர்த்தேரைஓட்டி
திருவுடையபக்தரையும்மகிழச்செய்தார்!
பைந்தமிழைசெம்மொழியாய்உயர்த்திவைத்தார்!
பார்புகழவிழாவெடுத்தார்!உலகேபோற்ற
நைந்தவர்கள்வாழ்வுயரத்திட்டம்தந்தார்!
நாடெல்லாம்கோயில்குடமுழுக்குச்செய்தார்!
முந்தியமாநிலம்தமிழ்மாநிலமேஎன்று
முழங்கினார்சோனியாகாந்தி;வெற்றிதன்னை
விந்தியம்போல்இமயம்போலஉயரச்செய்த
வித்தகர்யார்?விரிகதிரோன்கலைஞரன்றோ!
சட்டம்ஒழுங்கைக்காத்தார்!ஜாதிபேத
சச்சரவுஎழாவண்ணம்ஆட்சிசெய்தார்!
ஒட்டியுறவாடிசமஉணர்வுபொங்க
உருவாக்கிசமத்துவபுரத்தைத்தந்தார்!
வீட்டுக்குமனைப்பட்டாநிலப்பட்டாக்கள்
வின்னுயர்ந்தஅடுக்குமாடிகுடியிருப்பு
நாட்டுக்குஇதுபோன்றநன்மைசெய்த
நாயகன்யார்?நம்முதல்வர்கலைஞர்தானே!
மாறாதஆட்சியெது?தமிழகத்தை
மறுமுறையும்ஆளும்வகைசெய்வார்!வெல்வார்!
தீராதகாவிரிநீர்தீர்வுகாண்பார்!
திசையாட்சிதமிழ்வெல்லடெல்லிசேர்ப்பார்!
பாராதசேதுசமுத்திரத்திட்டத்தை
பாங்குடனேநிறைவேற்றிநாடுகாப்பார்!
கூராதபலதிட்டம்கூறிச்செய்வார்!
குன்றெழுந்தவிரிகதிரோன்கலைஞர்வாழ்க!
Back to Top