பொன்மனச் செம்மல் எம்.ஜி.ஆர்

ஏழைகள்வாழ்ந்திடப்பிறந்தவரு!
இருப்பதைஅள்ளிக்கொடுத்தவரு!
நாளையும்நிலைத்துவாழ்பவரு!
நல்லபொன்மனத்தைக்கொண்டவரு!
வறுமையைநன்றாய்உணர்ந்தவரு!
வாட்டத்தைப்போக்கிடவந்தவரு!
சிறுமையைவிரட்டிடத்துடித்தவரு!
சிறுவர்க்குச்சத்துணவுதந்தவரு!
அண்ணாவழியிலேநடந்தவரு!
அரசுநடத்துவதில்வல்லவரு!
கண்ணாய்த்தாய்குலம்காத்தவரு!
கலைஞர்கள்போற்றியநல்லவரு!
கொள்கைநெறியிலேநின்றவரு!
குறுக்கிடும்நரிகளைவென்றவரு!
எல்லையில்லாப்புகழ்கொண்டவரு!
எம்.ஜி.ஆர்.எனப்பெயர்பெற்றவரு!
செத்துப்பிழைத்துஎழுந்தவரு!
சிகரத்தின்உச்சியைத்தொட்டவரு
கடையெழுவள்ளலைமிஞ்சினவர்!
கடற்கரைமெரினாவில்துஞ்சினவர்!
Back to Top