குடி – குடியைக் கெடுக்கும்

சாராயத்தைக்குடிக்காதேடாசம்பந்தம் –அதுஉன்
சரித்திரத்தைஅழிக்குமடாசம்பந்தம்!
ஓராயிரம்தடவைசொல்றேன்சம்பந்தம் –அதுஏன்
உனக்குப்புரியவில்லையடாசம்பந்தம்!
குடிச்சிப்புட்டுபுலம்புறியேகோபாலு –அந்தக்
குடி&குடியைக்கெடுக்குமடாகோபாலு!
படிச்சுப்படிச்சுச்சொல்லுறேனேகோபாலு –உனது
பாதையைநீமாத்தலையேகோபாலு!
அழிஞ்சுபோச்சுகுடும்பம்பாருஆனந்தா-அவுங்க
அழுதுதவிக்கும்அவதிபாருஆனந்தா!
ஒழிஞ்சுபோனபலரைப்பாருஆனந்தா-நீஏன்
உணர்ந்துபார்க்கமறுக்குறியேஆனந்தா!
கண்ணுகெடுதுபுத்திகெடுதுகண்ணையா –அது
கல்லீரலைக்குடல்கெடுக்குதுகண்ணையா!
பொன்னுபொருள்புகழ்அழியுதுகண்ணையா-இதை
புரிஞ்சுதிருந்திவாழ்ந்துபாருகண்ணையா!
நாலுபேருநகைக்கிறாகளேநல்லையா–உனக்கு
நாணம்வெட்கம்வீரமில்லையாநல்லையா!
காலுபின்னுதுவேட்டிநழுவுதுநல்லையா–உன்னைக்
கழுதைகூடமதிக்கலையேநல்லையா!
குடிச்சவன்தான்உருளுரானேகுப்பண்ணா–அவள்
குடும்பம்தெருவில்அலையதுபார்குப்பண்ணா!
குடிக்காதநீபார்த்தியேயிதைகுப்பண்ணா-நீயும்
குடிக்கலாமோவெட்கக்கேடுகுப்பண்ணா!
காந்திபெரியார்அண்ணாசொன்னார்கந்தையா-நீயும்
கைதொடாதேமதுவகையைக்கந்தையா!
வாந்திமயக்கம்வறுமையிழிவுகந்தையா-உனக்கும்
வராதிருக்கத்திருந்திக்கடாகந்தையா!
மாடுமனைதாலிவித்தியேமன்னாரு–குடிச்சு
மானம்மரியாதைகெட்டியேமன்னாரு!
கேடுகெட்டகுடியைவிடுடாமன்னாரு–சொன்னா
கேட்டுக்கடாதிருந்திக்கடாமன்னாரு!
Back to Top