சுனாமியே இனி வராதே

ஆக்குவதும்காப்பதுவும்அழிப்பதெல்லாம்
ஆண்டவனின்செயலென்றுஅன்றேசொன்னார்!
ஆக்குவதுஅவன்செயல்தான்;நம்மால்இல்லை
ஆக்கியநல்உயிர்,பொருளையார்காக்கின்றார்!
ஆக்கமுடன்உயிரினங்கள்உழைத்துழைத்து
அரும்பாடாய்உயிர்,பொருள்கள்காக்கக்கண்டோம்
நீக்கமறஇறையவனேகாப்பானென்றால்
நிறை,குறைகள்நிந்தனைஏன்?தீர்ப்புஉண்டா?
ஒருவன்மற்றொருவனுயிர்போக்கிவிட்டால்
ஊருலகம்கொலைகாரன்என்றேசொல்லும்!
ஒருகொலைக்கேசிறையுண்டு;தூக்குஉண்டு!
ஓருயிரா?ஜப்பானில்சென்டாய்மினாமி
பெருநகரேஅழிந்துபடசுனாமிதந்த
பெருந்துரயம்;இருபதினாயிரவர்மாண்டார்!
விரும்பித்தான்இறைவன்கொலைசெய்கின்றானா?
விடையிலையா?பொறுப்பாளிஇதற்கில்லையா?
வீடுமுதல்கார்கப்பல்ரயில்விமானம்
விரிவாக்கஅணுவுலைகள்பெட்ரோல்டீசல்
தேடறியவிஞ்ஞானசாதனங்கள்
திகைப்பூட்டும்தொழில்நுட்பம்;அனைத்தும்வீழ்த்தி
நாடழித்துப்போட்டசெயல்நன்றோ;தெய்வம்
நன்மைசெயத்தானுண்டு;இதுவோகொடுமை!
வாடிடுதேமக்கள்மனம்உலகமெங்கும்!
வடிக்கிறதேகண்ணீர்;இறைஅறிந்தாலென்ன?
போர்வெறிகொண்டமெரிக்காஜப்பான்நாட்டில்
போட்டஅணுகுண்டாலேமூன்றுலட்சம்
பேர்மாண்டார்;ஹிரோஷிமா,நாகசாஹி,
பெருந்துயரைக்கண்டது;பின்மீளலாச்சு!
வேரறுத்தஅமெரிக்காகுனியலாச்சு!
வீழ்ந்துபட்டஜப்பானோநிமிரலாச்சு!
சீரழித்தாய்சுனாமியேஜப்பான்மீளும்!
சீருபெரும்;பேருபெறும்;உலகம்காணும்!
போனவுயிர்மீண்டிடுமா?பால்குடித்த
பிஞ்சுமுதல்வயோதிகரைஅழிக்கலாமா?
நாணமிலாச்செயலன்றோ;தெய்வத்திற்கோ
நற்கருணைசிறிதில்லை;உலகேதூற்றும்
ஈனசெயல்;சுனாமியேதாக்கலாமா?
எங்கள்தமிழ்நாட்டோடுஇலங்கைசேர்த்து
போனமுறைநீயழித்தாய்;ஜப்பான்இன்று
புதைகுழியாய்மாறியதேஇனிவாராதே!
சாகாமல்வாழ்ந்தவர்கள்யாரும்இல்லை!
சாவுக்கும்விதிமுறைகள்வகுத்தாய்நீயே
சாவுக்குஅஞ்சியஞ்சும்காலம்போச்சு!
சாவுண்டு;இதையறிந்தேவாழுகின்றோம்!
தீவுமுழுதாய்அழித்தாய்;ஜப்பான்நாட்டார்
தீமையவர்செய்ததென்ன?கொடுமையன்றோ
சாதிக்கப்பிறந்தவர்கள்;ஜப்பான்நாட்டை
சாவுலகுஅனுப்பிடினும்மீண்டும்வெல்வார்!
Back to Top