தேனீ

ஆயிரமாயிரம்தேனீகாலைமாலை
அலைந்தலைந்துபூவமர்ந்துஎடுத்ததேனை
ஆயிரமாயிரம்அறைசேர்கூட்டுக்குள்ளே
அன்றாடம்சிறுசிறுகசேர்த்துவைக்கும்!
ஏழைசிறுஉண்டியலில்காசைப்போட்டு
எப்போதுநிறையுமெனக்காத்திருப்பான்!
ஏழையிவன்உண்டியலைத்திருடன்கொண்டால்
என்னாகும்;தேனியையும்இணைத்துப்பாரீர்!
தேன்கூட்டைக்கட்டியதற்கார்தான்தந்தார்!
தேனெடுத்துயாரதற்குச்சேர்த்துத்தந்தார்!
ஊனுறக்கமின்றிமலர்மலர்க்குத்தாவி
ஓய்வின்றிஉழைத்ததுவும்தேனீயன்றோ!
வான்மழையில்கடும்வெயிலில்வறட்டுக்காற்றில்
வகைதொகையாய்க்காத்திருந்ததெவரோசொல்வீர்!
மானமொடுஎவருதவிதயவும்இன்றி
மாண்புடனேவாழுவதும்தேனீயன்றோ!
மாடெருமைஆடுபசுகுருவிகோழி
மனிதனதற்குணவளித்துக்காப்பதுண்டு
பாடதற்குமனிதனவன்படுவதாலே
பலவகையில்பங்கெடுக்கும்உரிமை
கேடெவர்க்கும்எண்ணாமல்அடிமையின்றி
கிடைத்ததேன்உண்டுவாழ்கின்றதேனீ
கூடழித்தான்;தேனெடுத்தான்;மனிதன்உண்டான்
கொள்ளையிது!பெருங்கொடுமை!!மாற்றுகாண்பீர்!
Back to Top