சமுதாயம் நிமிர வேண்டும்!

ஆண்சாதிபெண்சாதிஇரண்டேயன்றி
அடுக்கடுக்காய்ச்சாதிகள்ஏன்?ஒழிந்தாலென்ன?
தான்சாதிதானுயர்வுமற்றசாதி
தாழ்ந்ததெனும்நிலையழிந்துபோனாலென்ன?
வீண்சாதிபேசுவதால்மோதல்சாதல்
விடிவில்லாபாழிருட்டேசேர்க்கும்;இந்த
தான்தோன்றிசாதிமுறைவேண்டாம்;நாட்டில்
சமத்துவத்தைப்பயிர்செய்வோம்;அமைதிசேர்ப்போம்!
எத்தனையோநூற்றாண்டாய்சாதிபேசி
இப்புனிதமனிதத்தைச்சீரழித்தார்!
வித்தகமாய்நால்வருணகுலஆச்சாரம்
வேரூன்றமனிதகுலம்வீழ்த்திச்சாய்த்தார்!
கொத்தடிமைஏற்றத்தாழ்விகழ்ச்சிபேசி
கொடுஞ்செயலாம்தீண்டாமைதூண்டிவிட்டார்!
சத்துணவில்“சமத்துவபுரத்தில்”“பஸ்ஸில்
சந்தையினில்”சமச்சீரில்”உண்டோசாதி
கடைபோட்டுசாதிவெறிவளர்க்கலாமோ
கண்மூடித்தனம்விட்டுவிழித்தாலென்ன?
நடைபோட்டுச்சட்டத்தின்துணையினோடு
நாளுமதைக்காப்பதுவும்நீதிதானா?
விடைகண்டபலதலைவர்சாதிவாரி
வியூகங்கள்ஆய்கின்றார்ஞாயம்தானா?
தடைவேண்டும்;இனம்ஒன்றேஆக்கல்வேண்டும்!
தப்பேதுசமுதாயம்நிமிரவேண்டும்!
மனிதமுண்டுசாதியில்லைஎன்றேகூறும்
மகத்தானநாள்வரும்நாள்எந்தநாளோ?
அணிதிரண்டுசாதிவாரிபோர்கள்செய்வோர்
அதைமறந்துஓரணியில்திரள்வதெந்நாள்?
பிணியொத்தசாதிசதிஒழிந்ததென்றே
பிரகடணப்படுத்தும்நாள்எந்தநாளோ?
கனியிருக்கக்காய்கவர்தல்தீர்வதெந்நாள்?
கருமுதலேசாதியின்றிப்பிறப்பதெந்நாள்?
Back to Top