துடிப்போடு முன்னேறு!

மூடப்பழக்கத்தைமூடு– வாழ்வின்
முன்னேற்றவழித்தடத்தைநாடு!
ஓடிப்பொருள்புகழ்தேடு– அயரா
உழைப்புதான்உயர்வென்றுபாடு!
எவரெவரும்சமமென்றுஆக்கு– நாட்டில்
ஏழைபணக்காரன்நிலைநீக்கு!
தவறாதுகல்விதொழில்ஊக்கு– ஆய்ந்து
தளிர்க்கட்டும்இளைஞர்மனப்போக்கு!
வளரவிடுபுதுமைகளைப்பற்றி– அது
வழிதிறந்தால்உலகுபெறும்வெற்றி!
புலரட்டுஅறிவுலகம்பெற்றி– ஆங்கே
போய்மறையும்பேதமைகள்வற்றி!
பஞ்சமினியில்லெயெனச்சொல்லு– ஆன்ற
பகுத்தறிவால்உலகத்தைவெல்லு!
துஞ்சுவதைகெஞ்சுவதைக்கொல்லு– எதிலும்
துடிப்போடுமுன்னேறிநில்லு!
நம்பிக்கைகொண்டுநீவாழு– அறிவு
நன்மைதரும்இன்பமெலாம்சூழும்!
தெம்புகொள்உறுதியுனைஆளும்– எட்டுத்
திசைமுழுதும்புகழ்பரவிநீளும்!
Back to Top