உயிர்தந்து காத்த தமிழ்

நெல்லொன்றுமுளைக்குமே;கிளைஏழுவிரிக்குமே
கதிரொன்றில்நூறுநெல்;கிளைஏழும்விளைக்குமே!
சொல்லொன்றுவிரியுமே;பொருள்நூறுசிரிக்குமே!
செம்மொழியாம்நம்தமிழின்சிறப்பதிலேஇருக்குமே!
எள்ளியொருகுப்பையிலேஎடுத்தெரிந்தகொட்டையுமே
தளிர்த்தங்குவளர்ந்தொருநாள்மாங்கனிகள்தருதல்போல்
நல்லிதயமில்லாதநரிக்கூட்டம்நம்தமிழை
அள்ளியெறிந்தழித்தார்கள்இதுதானேவரலாறு!
ஆரியர்கள்களப்பிரர்கள்வடுகரொடுமராட்டியர்கள்
அடுத்தடுத்துஇசுலாமியர்ஆங்கிலேயர்தொடர்கதைபோல்
சீரியநம்தமிழழித்துஅவரவர்கள்மொழிதனையே
சிம்மாசனம்ஏற்றியுமேசெந்தமிழைப்புறக்கணித்தார்!
மாறியதுஅவர்களதுஆட்சியதிகாரங்கள்
மாறவில்லை;மாற்றமில்லை;அழிவில்லைதமிழுக்கு
தேறியது;செந்தமிழும்செம்மொழியாய்உலகறிய
செழித்ததுவும்;வளர்ந்ததுவும்;தழைத்ததுவும்தமிழ்தானே!
தொல்காப்பியர்இளங்கோமுதல்ஈரடியார்நாலடியார்
நாயன்மார்சித்தர்முதல்நற்சங்கப்புலவர்களும்!
ஒல்காப்புகழ்கம்பரம்பிகாபதியொட்டக்கூத்தர்
வில்லியோடுநக்கீரர்புகழேந்திஅவ்வையார்
திரிவடராசப்பர்சுப்ரதீபக்கவிபோல்வார்
அரிதானதமிழ்காத்துஅரியணையில்ஏற்றினார்கள்!
தென்னாட்டுமன்னர்பலர்புலவர்களின்புரவலராய்
எந்நாளும்காத்ததனால்செந்தமிழும்செழித்ததன்றோ!
காற்றடித்தால்நாணலதுகண்டிப்பாய்ஒடியாது!
கயவர்கள்சூழச்சியினால்கன்னித்தமிழ்அழியாது!
சீற்றமிகு“கடற்கோளில்”சிக்கிப்பின்மீண்டதுவே
முடத்திருமாறன்மூலம்கடைச்சங்கம்கண்டதுவே!
முதற்சங்கம்இடைச்சங்கம்மூழ்கினும்தமிழ்மட்டும்
வாழ்கிறதுகன்னியாகவற்றாதஇளமையோடு
மொழியடிமைகொள்ளுதற்குமுனைந்தார்அறுபத்தைந்தில்
முழுமூச்சில்பலபேர்கள்உயிர்தந்துதமிழ்காத்தார்!
சங்கத்தில்வளர்ந்ததமிழ்!தாய்மடியில்தவழ்ந்ததமிழ்!
சிங்கத்தின்நடைபோட்டுச்சிம்மாசனமிருந்த
பொடுங்கருவிஎனப்புலவர்பொன்னாவில்தழைத்ததமிழ்!
புதுமையெழில்கன்னியெனப்பூத்திருக்கும்இனிய
மங்காதசெம்பொன்னாய்மணிமுத்தாய்ஒளிகாட்டி
எங்களதுவாழ்வோடுஇணைந்திட்டசடர்மணியே!
திங்களிளம்பருதிகாற்றுவானமொடுபூமிபோல
செந்தமிழேநீவாழ்க!செம்மொழியே
Back to Top