தொட்டபோது காந்தம் வந்தது

உரசும்போதுஉணர்வுவந்தது!
உற்றுப்பார்க்கபோதைவந்தது!வந்தது!
திரைமறைந்தகாதல்வந்தது!
தெவிட்டிடாதஇன்பம்வந்தது!வந்தது!
காமம்வேலிதாண்டவந்தது!
கட்டுப்பாடுகுறுக்கேவந்தது!வந்தது!
நானம்மிஞ்சிநழுவவந்தது!
நாற்குணமதைதடுக்கவந்தது!வந்தது!
தொட்டபோதுகாந்தம்வந்தது!
சுவைத்துப்பார்க்கஎண்ணம்வந்தது!வந்தது!
கிட்டப்போகஅச்சம்வந்தது!
கிறுக்குப்போலமயக்கம்வந்தது!வந்தது!
கட்டியணைக்கஆசைவந்தது!
காலன்போலபயமும்வந்தது!வந்தது!
எட்டிப்போகநிலைமைவந்தது!
இடைவிடாதஏக்கம்வந்தது!வந்தது!
Back to Top