வார்த்தை தந்த கண்ணதாசன்

முந்தானைமறைக்குதேஎன்னஎன்ன!
மூடிவைத்ததிரைக்குள்ளேஎன்னஎன்ன!
கொத்தானசெங்கனியாஎன்னஎன்ன!
குலுங்கிடும்கோபுரமாஎன்னஎன்ன!
கள்ளிருக்கும்தேன்குடுவைஆடுவதென்ன!
கற்கண்டுரசக்கலவைகூடுவதென்ன!
உள்ளிருக்கும்மெல்லுணர்வுசிரிப்பதென்ன!
ஒய்யாரம்நாணமிட்டுத்தவிப்பதென்ன!
வில்லெடுத்தமலர்மன்னன்மன்மதனையும்
விழியம்புபுருவவில்வீழ்த்தியதென்ன
மல்பிடிக்கவந்தரதிமயங்கியதென்ன
மதியுமந்தக்காட்சிகண்டுதயங்கியதென்ன
முன்னழகைப்பின்னழகுமுந்தினதென்ன!
முக்கனியும்சர்க்கரையும்பிந்தினதென்ன!
வானவரும்காணவந்தகட்டழகென்ன!
வார்த்தைதரக்கண்ணதாசன்வந்ததும்என்ன!
Back to Top