ஓரங்க நாடகம்

கண்ணில்பதிவாகும்மனத்தில்உருவாகும்
கனவின்நிழலாகும்எது– ஒரு
காந்தஇழுப்பாகிநீந்தத்தடுமாறி
கலங்கிநின்றிடுமேஅது!
பெற்றதாய்தந்தைசுற்றம்அறியாமல்
மறைவில்நடப்பதுஎது– மனத்
திரையைமூடிக்கொண்டுஓரவிழிநடத்தும்
ஓரங்கநாடகம்அது!
பூத்தஅழகு;மணம்காற்றில்பரப்பமனம்
ஏங்கித்தவித்திருப்பதெது– வரும்
அச்சம்நாணமெனும்மிச்சஉணர்களால்
அடங்கிக்கிடந்திடுமேஅது!
கொஞ்சிமொழிபேசிவஞ்சிஉறவாட
அஞ்சிநடக்கவரும்எது– அது
அவனைநினைந்தயிவள்மனத்தில்நிலைத்த அவன்
உறவுக்காதலென்பதது!
Back to Top