கள் குடிக்க வா

வண்ணமலர்பூத்திருக்குவண்டுவந்துகாத்திருக்கு
என்னவளேதேனெடுத்துஇன்பம்தரவா-கண்ணே
கன்னமுதவாயிதழில்கள்குடிக்கவா!
நேத்துஎன்னைப்பார்த்துவிட்டுநிற்காமே போனியேடி
காத்துநிற்கவிடுவதுதான்காதலொக்குமா-கண்ணே
காரணத்தைக்கூறடியோகண்ணுப்பக்கமா!
அன்னத்திடம்சொன்னதென்னஆருக்குநீதூதுவிட்டே
என்னக்கிட்டவரவில்லையேஎன்னகதையோ-கண்ணே
ஏக்கம்என்னைத்தாக்குதடிவண்ணக்கிளியே!
ஏபுள்ளேதூக்குனேனேஇளவட்டக்கல்லுரெண்டு
காளையைஅடக்குனேனேகாணவில்லையா– உன்னைக்
கட்டிக்கொள்ளஎன்னசெய்யகூறடிபெண்ணே!
கம்புச்சண்டைகத்திச்சண்டைகுத்துச்சண்டைமல்லுக்கட்டு
சேவச்சண்டைகடாச்சண்டைஜெயிக்கட்டுமா– இல்லை
ஆடுபுலிவேடமிட்டுஆடட்டுமா!
வானவில்லைக்கயிறாக்கிசந்திரனைசூரியனை
நட்சத்திரக்கூட்டத்தைக்கட்டிவரவா-இல்லை
வானுலகக்காமதேனைக்கூட்டிவரவா !
தேன்எடுத்துத்தேன்தரவாதேவையென்னகூறடியோ
காமனுக்குரதிபோலவந்துசேரடி– இந்த
மாமனின்னும்எத்தனைநாள்காத்திருப்பேன்டி !
Back to Top